E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1045 Viewed325 Downloaded

Treatment Of 177 Cervical Intraepithelial Neoplasia Cases With CO2 Laser
177 Servikal İntraepitelyal Neoplazi Olgusunda CO2 Laser Uygulamalarının Başarısı

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(4):310-3

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Servikal intraepitelyal neoplazilerin (CIN) tedavisinde CO2 Laser vaporizasyon ve eksizyonel konizasyon yöntemlerinin başarı oranlarının karşılaştırmalı araştırılması. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Materyel ve Metod: Kasım 1990-Ekim 1994 tarihleri arasında teşhis edilmiş 113 CIN I, 45 CIN II ve 19 CIN III olmak üzere, toplam 177 CIN olgusunun 145'ine CO2 Laser vaporizasyon ve 32'sine CO2 Laser eksizyonel konizasyon uygulandı. Bulgular: İlk seans CO2 laser tedavisinin başarı oranları CIN I'de %90.3, CIN II'de %88.9 ve CIN III'de %89.5 olarak bulunmuştur. Persistan olgularda gerçekleştirilen ikinci seans uygulamayı takiben, tüm hastalar için toplam başarı oranının %95.5 olduğu gözlenmiştir. Persistan saptanıp progresyon gösteren 5 olgu ile ikinci seans tedaviden sonuç alınamayan 3 olguya histerektomi uygulanmıştır. Sonuç: CO2 laser tedavisi soğuk konizasyon ve loop eksizyon gibi diğer tedavi metodları ile karşılaştırıldığında başarı oranları açısından belirgin fark gözlenmemektedir. Bu yöntemin en önemli avantajı, doku tahrip derinliğinin kolaylıkla kontrol altında tutulması ve çevre sağlıklı dokuya verilen hasarın da minimumda tutulabilmesidir.
ABSTRACT
Objective: To determine the efficacy of CO2 laser vaporization and excisional conization in the treatment of cervical intraepithelial neoplasia. Institution: Ankara University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. Material and Methods: Between November 1990 and October 1994, CO2 laser treatment was performed on 177 CIN cases. The study group consists of 113 CIN I, 45 CIN II and 19 CIN III cases. 145 cases were treated with CO2 laser vaporization and 32 cases with excisional conization. Results: Cure rates after the first course of therapy were 90.3%, 88.9% and 89.5% for CIN I, II and III respectively. Persistant cases underwent a second course of therapy and the overall cure rate was determined as 95.5%. After the second course, 3 failures and 5 persistant-progressive cases underwent hysterectomy. Conclusion: There is not a significant difference between CO2 laser and the other methods like cold kinfe conization and loop excision, in the treatment of CIN. However CO2 laser has the advantage of easy control of the tissue destruction-depth and minimal injury in the surrounding normal tissue.