E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
3091 Viewed1266 Downloaded

A Case Of Limb-Body Wall Complex
Bir Olgu Nedeniyle Ekstremite-Vücut Duvarı Kompleksi (Limb-Body Wall Complex)

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):233-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Ekstremite-vücut duvarı kompleksi (Limb-body wall complex; LBWC)nin prenatal tanısı ve prognozu incelenmiştir. Çalışmanın yapıldığı yer: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Olgu Sunumu: Ultrasonografi ile tanısı konulan bir ekstremite-vücut duvarı kompleksi olgusu sunulmuştur. Ultrasonografide; geniş karın duvarı defekti ile birlikte karın organlarının dışarıda olduğu, vertabrada skolyoz, alt ekstermitelerde deformiteler ve ayrıca amnıotik bandlar gözlendi. Doğum sonrası yapılan incelemede cinsiyet ayırımı tam olarak yapılamadı. Sporadik olarak görülen kompleksin;tekrarlama riskinin olmadığı ve kromozom incelenmesinin normal olduğu bilinmektedir. Sonuç: Ultrasonografi ile ekstremite-vücut duvarı kompleksinin prenatal tanısı; vücut duvarı defekti, ekstremite anomalileri ve sıklıkla nöral tüp defektleri ve vertabrada skolyoz görülmesi ile konulur. Fetal prognozun kötü olması nedeniyle gebelik terminasyonu önerilmektedir.
ABSTRACT
Objective: Prenatal diagnosis and prognosis of limb-body wall complex were discussed. Institution: Kocaeli University Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology Case Report: A case of limb-body wall complex diagnosed with ultrasonograpically is presented. Ultrasonographic examination revealed; lateral body wall defects with evisceration of the internal organs, lower limb anomalies, scoliosis and amniotic bands Sex determination was not done. It is known that this complex is encountered sporadically and there is no recurrence risk and no associated chromosomal abnormality. Conclusion: Prenatal diagnosis of limb-body wall complex; characterized by body wall defects, limb anomalies, along with frequently encountered scoliosis and neural tube defects; is possible by ultrasonografic examination. Because of poor fetal prognosis, termination of pregnancy is recommended.