E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2718 Viewed827 Downloaded

A Case of Primary Ovarian Burkitt Lymphoma
Pri̇mer Ovari̇an Burki̇tt Lenfoma Olgusu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(2):103-4

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Overin primer Burkitt lenfoması seyrek görülmektedir. Bu yazının amacı, literatüre primer ovarian Burkitt lenfomalı yeni bir olgu eklemek ve klinisyenlerin dikkatini seyrek görülen bu duruma çekmektir. Abdominal şişkinlik nedeniyle başvuran 27 yaşındaki bir kadın, ovarian kitle nedeniyle kliniğimize refere edildi. Hastanın preoperatif değerlendirilmesi sonucunda pelvis sağ-orta kısmında adneksiyel bir kitle tespit edildi. Operasyonda, sağ overin kitle lezyonu tarafından tutulmuş ve soldaki overin üzerinde de bazı tumoral odaklar bulunduğu gözlendi ve her iki over eksize edildi. Cerrahi materyalin histopatolojisi her iki overde Burkitt tipi lenfoma ile uyumlu bulundu. Gerçek primer ovarian lenfoma seyrek görülmesine rağmen, çoğunlukla da Burkitt tipinde olmak üzere non-Hodgkins lenfomanın ilk olarak tanı alabileceği yerlerden birinin over olduğu ovarian cerrahilerde akıldan çıkarılmamalıdır.
ABSTRACT
Primary Burkitt lymphoma of the ovary is rare. The aim of this report is to add a new case of primary ovarian Burkitt lymphoma to the literature and take the attention of clinicians to this rarely seen entity. A 27-year old woman presenting with abdominal fullness were referred for ovarian mass. Her preoperative assessment revealed an adnexial lesion on right-middle side. On surgery, both ovaries, which were invaded by mass lesions on right and some tumoral focuses on left, were excised. Histopathology of surgical specimen was consistent with Burkitts type lymphoma in both ovaries. Despite of the rarity of true primary ovarian lymphomas, non-Hodgkins lymphoma and the mostly Burkitts type, diagnosed initially in the ovaries should always be kept in mind during ovarian surgeries.