E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 16 Oct 2015
Year 2015 - Volume 25 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1105 Viewed459 Downloaded

A Case of Superior Sided Gastroschisis
Superior Yerleşimli Bir Gastroşizis Olgusu

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2015;25(4):271-4
DOI: 10.5336/gynobstet.2014-42189
Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Gastroschisis is a full-thickness congenital defect in the abdominal wall characterized by protruding abdominal organs without an overlying sac occurs in about 1 in 5-10,000 live births. An increase in incidence has been reported worldwide over recent years. The etiology of the defect is unknown. It nearly always located to the right of the umbilicus; left-sided gastroschisis is extremely rare. Herein, we present an unusual case of gastroschisis in which the defect was on the superior side of the umbilical cord. Although gastroschisis generally is considered a fetal anomaly that can be completely cured postnatally, the fetal health course was troublesome in our case. Defining and reporting these extraordinary cases is essential to further expand our understanding of these pathologies and their potential associations.
ÖZET
Gastroşizis, abdominal organların, abdominal duvarın tüm katlarını içeren konjenital bir defektten, üzerlerini örten bir kese olmaksızın batın dışına protrüzyonuyla karakterizedir. 5-10.000 canlı doğumdan 1'inde görülür. Son yıllarda dünya genelinde gastroşizisin görülme sıklığında bir artış bildirilmiştir. Defektin etiyolojisi hala net olarak bilinmemektedir. Defekt hemen daima umbilikusun sağ tarafında yer alırken, defektin solda olması oldukça nadirdir. Burada, daha önce literatürde bildirilmemiş, umbilikal kordun üstünde yerleşmiş bir defektten kaynaklanan sıradışı bir gastroşizis olgusu sunulmaktadır. Gastroşizis genellikle postnatal dönemde tamamen tedavi edilebilen bir fetal anomali olarak bildirilse de, bizim olgumuzda fetal prognoz oldukça kötü seyretti. Olağandışı olguların tanımlanması ve raporlanması, bu patolojileri ve potansiyel bağlantılarını anlamamız açısından oldukça onemlidir.