E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2658 Viewed2034 Downloaded

A Major Obstetric Challange, Placenta Previa Percreta-Case Report
Majör Bir Obstetrik Risk; Plasenta Previa Perkreta-Olgu Sunumu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):50-2

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bir olgu nedeniyle, oldukça az rastlanan ancak morbidite ve mortalitesi yüksek olabilen plasenta previa/perkretanın preoperatif tanı ve tedavi yaklaşımlarını tartışmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İzmir. Olgu Sunumu: 33 yaşında, 38 haftalık Gb3P1A1Y1 eski sezeryan ve plasenta previa totalis sebebi ile elektif koşullarda sezeryana alınan ve plasenta perkreta saptanan olguya intraoperatif masif hemoraji nedeni ile bilateral internal iliak arter ligasyonu ve histerektomi uygulandı. Sonuç: Bu patolojinin preoperatif tanısında yararlanılabilecek yöntemler ve medikal ve cerrahi tedavi yaklaşımları literatür bilgileri ışığında gözden geçirildi.
ABSTRACT
Objective: Here we report a rare case with placenta previa/percreta and discuss the preoperative diagnostic methods and therapeuthic regiments. Institution: Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, İzmir. Case Report: In a 33-years old woman with a gestation of 38 weeks, placenta percreta was diagnosed during ceserean section performed under elective conditions because of placenta previa and previous ceserean. Control of massive hemorrhage was achieved by bilateral internal iliac arter ligation and total hysterectomy. Conclusion: We discussed the preoperative diagnostic methods and medical and surgical therapeuthic regiments according to the literature.