E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 10 Nov 2014
Year 2014 - Volume 24 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
825 Viewed427 Downloaded

A Pregnant Woman with Recurrent Uterine Rupture; Case Report and Review of Literature
Tekrarlayan Uterus Rüptürü Olan Gebe Kadın; Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2014;24(4):261-4

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Uterine rupture is an obstetric emergency needs immediate surgery and is associated with poor fetal and maternal outcomes. The risk of uterine rupture and its associated morbidities increases as the incidence of cesarean deliveries increases. Women with prior uterine rupture are potentially fertile and will be at a greater risk of recurrent uterus rupture. There is little evidence guiding the management of pregnancy in patients with a history of rupture. Postpartum counseling regarding risk of rerupture with subsequent pregnancies is an important piece of management of these patients. Here we report a case of recurrent rupture of uterus in a pregnancy at 31 3/7 weeks of gestation in woman with history of uterin rupture in prior pregnancy. She was admitted to our hospital with lower abdominal pain. Initial evaluation at admission was normal. After 2 hours later she felt diziness and increase in abdominal pain. After evaluation she was found tachycardic and hypotensive and fetus was bradycardic on ultrasonographic examination. Emergent laparotomy was done and rupture of uterus from prior rupture site was detected. Primary repair of rupture site was performed.
ÖZET
Uterin rüptür acil cerrahi müdahale gerektiren, fetal ve maternal sonuçların iyi olmadığı bir obstetrik acildir. Sezaryen ile doğum insidansı arttıkça, uterus rüptürü riski ve buna bağlı morbiditeler artmaktadır. Öncesinde uterus rüptürü olan kadınlar potansiyel olarak fertil olup, tekrarlayan uterus rüptürü için büyük risk altındadırlar. Daha önce uterus rüptürü hikayesi olan hastaların yönetimine kılavuz olabilecek az sayıda bilgi mevcuttur. Bu hastaların yönetiminde önemli bir parçayı da postpartum dönemde sonraki gebeliklerde oluşacak tekrarlayan rüptür riski için yapılacak danışmanlık oluşturmaktadır. Biz burada daha önceki gebeliğinde uterus rüptürü öyküsü olan 31 hafta 3/7 günlük gebeyi vaka olarak sunuyoruz. Kliniğimize alt karın ağrısı ile başvuran hastanın ilk başlangıç değerlendirmesi normaldi. Başvurudan sonra 2. saatte karın ağrısında artış ve baş dönmesi şikayeti olması üzerine yapılan değerlendirmesinde hipotansif ve taşikardik saptanan hastanın ultrasonografisinde fetus bradikardik olarak izlendi. Yapılan acil laparatomide daha önceki rüptür alanından tekrar rüptür olduğu saptandı. Rüptür alanı primer olarak onarıldı.