E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
917 Viewed423 Downloaded

Adneksiyel Kitlelerin Laparoskopik Cerrahi ile Tedavisi
Adneksiyel Kitlelerin Laparoskopik Cerrahi ile Tedavisi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(1):44-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Adneksiyel kitle saptanan premenapozal ve postmenapozal hastalarda, uygulanan cerrahi laparoskopi sonuçlarının değerlendirilmesi. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Ankara. Materyel ve Metod: Kliniğimizde Ocak 1990 ile Aralık 1996 arasında adneksiyel kitle tanısı ile laparoskopik cerrahi uygulanan 142 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların preoperatif pelvik muayene, pelvik ultrasonografi ve CA-125 düzeyleri, uygulanan cerrahi laparoskopik işlemler ve patoloji sonuçları araştırıldı. Bulgular: Preoperatif değerlendirme ile benign olduğu düşünülen ve diagnostik laparoskopi yapılan 169 adneksiyel kitleli hastanın 142'sinde (%84.02) cerrahi tedavi laparoskopik olarak gerçekleştirildi. 27 hastada ise malignite, dens adezyonlar ve teknik problemler gibi nedenlerle laparatomiye geçildi (%15.98). Diagnostik laparoskopide malignite açısından şüpheli olarak değerlendirilip frozen biopsi çalışılan 24 hastanın 2'sinde malignite saptandı. Şüpheli görülmeyen olguların hiçbirisinde malignite tespit edilmedi (Sensitivite ve negatif prediktif değer %100, spesifisite %69.82 ve pozitif prediktif değer %8.3). Toplam 12 hastada (%8.4) bağırsak yaralanması, arter yaralanması ve infeksiyon gibi komplikasyonlar gelişti. Sonuç: Adneksiyel kitlelerin malign olup olmadığının belirlenmesinde diagnostik laparoskopi oldukça sensitif ancak spesifitesi yüksek olmayan bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Buna karşın adneksiyel kitle saptanan hastalarda cerrahi laparoskopi oldukça etkin ve güvenli bir yöntem olarak kullanılabilinir.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the results of laparoscopic surgery of adnexal masses in premenopausal and postmenopausal women. Institution: Gazi University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Beşevler, Ankara. Materials and Methods: The total number of 142 patients with an adnexal mass who were managed with laparoscopic surgery in our department between January 1990 and December 1996 were evaluated retrospectively. Preoperative pelvic examination, pelvic ultrasonography and serum CA 125 levels, laparoscopic treatment modalities and histopathologic examination results of the adnexal masses were examined. Results: Our of the 169 women with an adnexal mass who were evaluated preoperatively and predicted to have a benign tumor, 142(84.02%) were managed by operative laparoscopy. Twenty-seven patients (15.92%) were treated via laparatomy due to technical difficulties, dense adhesions and malignancy. Out of 24 patients who were thought to have a suspicious mass and made a frozen biopsy, 2 were found to have a malignant tumor. No patient with a mass that was predicted to be benign had a malignant tumor at all (Sensitivity and negative predictive value 100%, specificity 69.82% and positive predictive value 8.3%). Complications such as vascular and intestinal injury and infections were seen in 12 patients (8.4%). Conclusion: Diagnostic laparoscopy was found to be highly sensitive, but not specific in predicting an adnexal mass to be malignant. However, laparoscopic surgery was an effective and safe modalitiy in management of adnexal masses.