E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1578 Viewed543 Downloaded

The Contraceptive Methods Used in Ağrı, Turkey
Ağrı İlinde Kullanılan Kontraseptif Yöntemler

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(1):10-3

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, Ağrı ilinde kontrasepsiyon yöntemlerinin kullanımını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 2008 Haziran -2008 Aralık tarihleri arasında Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Aile planlaması polikliniğine başvuran 875 hasta dahil edilmiştir. Hastalar değerlendirilirken yaş, gravida, parite, abortus, yaşayan çocuk sayısı, kontrasepsiyon yöntemi parametrelerini içeren yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan anketler göz önüne alındı. Değerler SPSS 17 programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan 875 hastanın ortalama yaşı 28.5 ± 5.57 (en küçük= 17, en büyük= 41), ortalama gravida değeri 3.1 ± 2.1 (en az= 1, en çok= 11) idi. Kullanılan kontrasepsiyon yöntemleri incelendiğinde kadınların %85 (n= 742)'inin modern bir yöntemi, %15 (n= 133)'inin ise geleneksel bir yöntemi kullandığı saptandı. Kullanılan modern yöntemler incelendiğinde ise; 25 hastanın 1 (%1) aylık korunma iğnesi, 37 hastanın 3 (%4) aylık korunma iğnesi, 122 (%14) hastanın kondom, 142 (%16) hastanın oral kontraseptif, 330 (%37) hastanın rahim içi araç ve 86 (%10) hastanın tubal ligasyon ile korunduğu görüldü. Sonuç: Ülkemizde modern kontraseptif yöntemlerin yaygınlaşmaya başlamasıyla doğurganlık oranları yıllara göre azalma eğilimi göstermekle beraber çok genç yaşta, ileri yaşta ve sık aralıklarla yapılan doğumlar ülkemizde hâlâ anne ölümlerinin başta gelen sebebidir. Ağrı ili Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alıp, ülkenin ve bölgenin sosyo ekonomik açıdan en az gelişmiş yerlerinden biridir. Ağrı gibi doğurganlık oranı fazla olan bölgelerde modern kontrasepsiyon yöntemlerinin anlatılması ve uygulanması temel sağlık hizmetleri veren sağlık kuruluşlarının önemli amacı olmaya devam etmelidir.
ABSTRACT
Objective: We aimed to research the contraceptive methods used in Ağrı,in this study. Material and Methods: 875 patients who referred family planning clinic of Ağrı Maternity and Children Hospital between 2008 June and 2008 December were included to our study.The patients were assessed according to the questionnaire which contains the age, gravida ,parity, abortion, alive child number and contraception method parameters and the values are analysed with SPSS 17 program. Results: The mean age was 28.5 ± 5.57 (between 17-41) and mean gravida number was 3.1 ± 2.1 (between 1-11). When the used contraception method was examined it was detected that 85% (n= 742) of the women preferred a modern method and %15 (n= 133) preferred a traditional method. When the used modern methods were examined; it was seen that 25 (1%) patients protect with one month injectabl contraceptives, 37 (4%) patients with three months injectabl contraceptives, 122 (14%) patients with condom, 142 (16%) patients with oral contraceptives, 330 (37%) patients with intrauterine device and 86 (10%) patients protect with tubal ligation. Conclusion: Although there is diminishing trend in the fertility ratios with the beginning of widespread use of modern contraceptive methods in our country, the births in the very young or advanced ages and the birth frequently are of the foremost cause of the maternal deaths. Ağrı is in the underdeveloped sites of the region of the country in terms of socioeconomical status. It must be an important aim of the health institutions to give basic health service and to inform about modern contraception methods in the regions of high fertility ratios like Ağrı.