E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1782 Viewed482 Downloaded

Is It Possible to Predict the Lower Uterine Segment Thickness by Sonographic Examination in Cases with Previous Abdominal Delivery?
Alt Segment Kalınlığı Eski Sezaryenli Olgularda Ultrasonografi ile Tespit Edilebilir mi?

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(3):161-4

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı uterus alt segment kalınlığının transvaginal ultrasonografi yoluyla ölçümünün operasyon sırasında tespit edilen gerçek kalınlık ile karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Önceki doğumlarını sezaryen ile gerçekleştirmiş olan miadında 35 gebenin uterus alt segmenti müsküler tabakasının kalınlığı transvaginal yolla ölçüldü. Olgular operasyon sırasında saptanan kalınlığa göre iki gruba ayrıldı: 1- Normal, 2- İncelmiş. Bulgular: Olguların 24'ü bir, 8'i iki, 3'ü üç defa sezaryen ile doğum yapmıştı. Ortalama alt segment kalınlığı 2 ± 0.59 mm idi. Ondokuz olguda operasyon sırasında uterus alt segmentinin normalden ince olduğu saptandı (Derece 2.-4.). Bu olgular arasında birden fazla geçirilmiş sezaryeni bulunanların sayısı anlamlı olarak daha fazla idi (10 olguya karşılık 1 olgu, p= 0.004). Ultrasonografik değerlendirmede de bu olguların ortalama alt segment kalınlığı anlamlı olarak daha azdı (1.7 ± 0.4 mm ve 2.3 ± 0.62 mm, p= 0.0015). Receiver operating curve ile değerlendirildiğinde uterus alt segmenti kalınlığı için elde edilen sınır değer 1.8 mm idi. Bu değerin altında alt segmenti incelmiş olan olgular %73.6 duyarlılık ve %87.5 özgüllük, %26.3 yanlış negatiflik ve %12.5 yanlış pozitiflik oranı ile belirlenebilmekteydi. Sonuç: Transvaginal ultrasonografi ile uterus alt segmentinin ölçümü, eski sezaryenli gebelerde yara yeri ayrışması öngörmenin kolay bir yoludur. Bulgular vaginal doğum kararı açısından cesaretlendirmese de, bu yöntem rüptür riski olan olguların tespitinde faydalı olabilir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to compare the transvaginal sonographic measurement and the real thickness of the lower uterine segment which was determined at the operation. Material and Methods: The thickness of the muscular layer of the lower uterine segment was measured in 35 term gravidas with previous abdominal delivery. The cases were divided in two groups according to the real thickness at the operation: 1. Normal, 2. Thin. Results: Twenty four of the cases had 1, 8 cases had 2 and 3 cases had 3 previous abdominal deliveries. The mean lower segment thickness was 2 ± 0.59 mm. Nineteen cases were found to have thin or ruptured lower uterine segment at the operation (2.-4. Grades). The number of the cases with more than one cesarean section was significantly higher amoung these cases (10 cases vs 1 case , p= 0.004). The mean thickness at the sonographic examination was also lower in these cases (1.7 ± 0.4 mm vs 2.3 ± 0.62 mm, p= 0.0015). The cut-off value for the thickness of the lower uterine segment was 1.8 mm as calculated by the receiver operating characteritic curve. The sensitivity was 73.6%, specificity was 87.5%, false negative rate was 26.3% and false positive rate was 12.5% for the prediction of cases with thin lower segment belove this level. Conclusion: Measurement of the lower uterine segment by transvaginal ultrasonography is a simple method in predicting the presence of dehiscence among gravidas with previous abdominal delivery. The results of our study did not encourage the decision of vaginal birth, but this method might be helpful in predicting the cases with high risk of uterine rupture