E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 30 Nov 2016
Year 2016 - Volume 26 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1523 Viewed945 Downloaded

Do We Postpone Having a Child? The Assesment of Maternal Age at First Delivery in the Last 15 Years in Kayseri
Anne-Baba Olmayı Erteliyor muyuz? Kayseri İlinde Son 15 Yıldaki İlk Doğum Yaşlarının İncelenmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2016;26(4):214-9
DOI: 10.5336/gynobstet.2016-52765
Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Kayseri ilinde son 15 yılda ilk doğumunu yapan kadınlarda maternal yaş değişimini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2001-2015 yılları arasında ilk doğumunu yapan 23.741 primigravid hastanın yaşları tıbbi kayıtlardan geriye dönük olarak incelendi. 2001-2005, 2006-2010 ve 2011-2015 yılları arasında ilk doğumunu yapan hastaların ortalama yaşları <18; 19-25; 26-35 ve >35 yaş ilk doğumlar karşılaştırıldı. Bulgular: 2001-2015 yılları arasında Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 15.216, Üniversitenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında toplam 8.525 ilk doğum gerçekleştirildi. 2001-2005 yılları arası ortalama doğum yaşı 22,95±4,44; 2006-2010 yılları arası 23,20±4,40; 2011-2015 yılları arasında ise 22,77±4,49 yıl (F=17,2; p<0,001) olarak saptandı. On sekiz yaş altı ve 18-25 yaş arası ilk doğumların oranında 2001'den 2010 yılına kadar lineer bir azalma izlenirken, 2011 yılından sonra anlamlı bir artış izlendi (p<0,001). 26-35 yaşlar arası ve 35 yaş üstü ilk doğumlarda 2006-2010 yılları arasında anlamlı artış varken 2011 sonrasında anlamlı azalma olduğu görüldü (p<0.001). Sonuç: Genel gidişatın tersine, ilk doğum yaşı Kayseri ilinde 2011 yılından sonra anlamlı olarak azalma göstermiştir. Bu değişim, çocuk sahibi olmayı teşvik edici ve genç nüfusun artırılmasına yönelik nüfus politikaları sonucunda meydana gelmiş olabilir. Türkiye'deki durumun belirlenmesi için çok-merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: The aim of the study was to evaluate the trend of maternal age at first delivery in a cohort of women who had delivered in Kayseri in the last 15 years. Material and Methods: The demographic data of 23.741 primigravid women who had delivered in Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, and Kayseri Education and Research Hospital, Maternity Unite between 2001-2015 were retrospectively analysed. Maternal ages classified as18<; 19-25; 26-35; >35 and the mean maternal ages at first delivery between 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015 were compared statistically. Results: In the study period, 15.216 women delivered in Kayseri Education and Research Hospital, 8.525 women delivered in Erciyes University. The mean maternal ages at first delivery between 2001-2005, 2006-2010, and 2011-2015 were 22.95±4,44, 23.20±4.40, and 22.77±4.49, respectively (F=17.2; p<0.001). While the rates of first delivery before 18 years age and, between 18-25 years were found to be decreased linearly between 2001 and 2010, statistically significant increase in these trends was observed after 2011 (p<0.001). The rates of maternal age at first delivery between 26-35 and above 35 were seen to be increased significantly between 2006-2010, and decreased significantly after 2011 (p<0.001). Conclusion: Contrary to widespread belief, the maternal age at first delivery decreased significantly in Kayseri after 2011. Pronatalist policies that were adopted by the Ministry of Health seem to be responsible for the decrease. However, multicenter studies are needed to ascertain the current demographic trends in Turkey.