E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1005 Viewed351 Downloaded

Comparison of Uterine Artery Doppler Sonography, Saline Infusion Sonography and Endometrial Biopsy in Premenopausal Patients with Abnormal Uterine Bleeding Who Were Found to Have Endometrial Polyps
Anormal Uterin Kanama ile Başvuran ve Endometriyal Polip Saptanan Hastalarda Uterin Arter Doppler Sonografi, Salin Hidrosonografi ve Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(4):241-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Anormal uterin kanama ile başvuran premenopozal hastalarda, transvajinal ultrasonografinin yanı sıra uygulanan uterin arter Doppler sonografinin, salin hidrosonografi ve endometriyal biyopsi sonuçları ile karşılaştırılması ve tanıya katkısının irdelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran anormal uterin kanamalı, transvajinal ultrasonografide endometriyum kalınlığı 5 mm ve üzeri olan premenopozal 60 hasta alındı. Hastalara transvajinal ultrasonografi, uterin arter Doppler sonografi ve salin hidrosonografi yapıldı. Arkasından hastalara endometriyal biyopsi uygulanarak patolojik incelemeleri yapıldı. Hastaların patoloji sonuçları elde edildikten sonra, polip saptanan 25 hasta endometriyal polip grubunu oluşturdu. İntrakaviter lezyon saptanmayan anormal uterin kanamalı 26 hasta kontrol grubunu oluşturdu. Hastaların transvajinal ultrasonografi, salin hidrosonografi ve transvajinal Doppler sonografi sonuçları patoloji sonuçları ile karşılaştırıldı. Bulgular: Ortalama uterin arter direnç indeks değeri, polip grubunda 0.63 ± 0.2, kontrol grubunda ise 0.66 ± 0.17 olarak bulundu (p= 0.48). Ortalama uterin arter pulsatilite indeks değeri polip grubunda 1.75 ± 0.74, kontrol grubunda ise 1.95 ± 0.63 olarak bulundu (p= 0.31). Salin hidrosonografinin endometriyal polip tanısında sensitivitesi, spesifisitesi, negatif prediktif değeri ve pozitif prediktif değeri sırasıyla %96, %84.6, %85.7 ve %95.7 olarak saptandı (p< 0.05). Sonuç: Çalışmamızın sonucunda uterin arter Doppler sonografi indekslerinin, endometriyal polip saptanan grupta, intrakaviter lezyon saptanmayan uterin kanamalarla karşılaştırıldığında farklılık göstermediği saptandı.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to compare uterine artery doppler sonography, saline infusion sonography and endometrial biopsy results in premenopausal patients with abnormal uterine bleeding. Material and Methods: This study was performed on 60 premenopausal patients who had abnormal uterine bleeding and whose endometrial thickness were ? 5 mm. Transvaginal ultrasonography, uterine artery Doppler sonography and saline hydrosonography were performed for each patient. Afterwards, endometrial biopsies were performed and sent to the pathology department. After the pathology results were delivered, 25 patients were included in the endometrial polyp group. Patients with abnormal uterine bleeding, who didn't have any intracavitary lesions were considered as the control group. The result for transvaginal ultrasonography, uterine artery doppler sonography and saline hydrosonography were compared with pathology results. Results: The mean uterine artery resistance index value in the endometrial polyp group was 0.63 ± 0.2 and in the control group it was 0.66 ± 0.17 (p= 0.48). The mean uterine artery pulsatility index in the endometrial polyp group was 1.75 ± 0.74 and in the control group it was 1.95 ± 0.63 (p= 0.31). The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of saline hydrosonography in directly visualizing endometrial polyps were 96%, 84.6%, 95.7% and 85.7%, respectively (p< 0.05). Conclusion: Uterine artery doppler sonography dose not have any additive value to conventional ultrasonography and salin hydrosonography, in differentiating endometrial polyps from patients with abnormal uterine bleeding who do not have any intracavitary lesions.