E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1221 Viewed403 Downloaded

The Correlation Of Delivery Findings With Antenatally Detected Nuchal Cord By Doppler Ultrasonography
Antenatal Dönemde YapılanDoppler Ultrasonografi ile SaptananNukal Kordun Doğum Bulgularıyla Korelasyonu

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2000;10(1):16-20

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Antenatal olarak Doppler USG ile saptanan nukal kord (NK) ile doğum sırasındaki verilerin korelasyonunu saptamak Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Materyal ve Metod: Anabilim Dalı polikliniğimizde takip edilen 186 gebe çalışmaya dahil edildi. 37 haftadan sonra gebelere Doppler USG Radyoloji Anabilim Dalında Logic 300 cihazı kullanılarak yapıldı.NK ve kordda gerçek düğüm verileri kaydedildi.Doğuma gelen kayıtlı gebelerin sonuçları USG verileri ile karşlaştırıldı. Bulgular: Doppler USGnin NK saptamadaki sensitivite ve spesifitesi sırasıyla % 44 ve % 73.5 iken pozitif prediktif (PPD) ve negatif prediktif değerleri (NPD) %37.9 ve %97.3 olarak bulundu.Doppler USGnin kordda gerçek düğümü saptama sensitivite ve spesifitesi ise sırasıyla %16.6 ve %99.4 olarak saptanırken, PPD ve NPD %50 ve % 97.3 olarak hesaplandı. Sonuç: Nukal kord çalışmamızda doğumların %4.2sinde izlenmiştir. Doppler USGnin NK saptamadaki sensitivitesinin düşük olduğu (%44),gerçek düğümün saptanmasında ise benzer sonuçların (%16.6) alındığı görülmektedir. Yinede perinatal morbidite ve mortaliteyi etkileyebilecek bir faktör olan NK antenatal dönemde saptandığı takdirde, hekimin eylem ve doğum sırasında karşısına çıkabilecek problemleri ele alıp, tedavi yaklaşımında bulunurken hızlı davranmasına olanak sağlayacaktır.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the correlation between antenatally detected nuchal cord (NC) by Doppler ultrasonography (USG) with delivery findings. Institution: Gazi University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. Material and Methods: 186 pregnant, followed by our department were included to this study. After 37 gestational week, Doppler USG was performed to pregnants by using Logic 300, in Radiodiagnostic Department. NC and true knots on cord data were noted. These data were compared with delivery results. Results: The sensitivity and specificity of Doppler USG in detecting NC were 44% and 73.5% respectively, whereas positive predictive value (PPV) and negative predictive value(NPV) were found as 37.9 % and 97.3%. In detecting true knots on cord, Doppler USG have 16.6% sensitivity and 99.4% specificity; PPV and NPV were calculated as 50% and 97.3%. Conclusion: In our study we observed NC in 4.2% of deliveries. It was seen that Doppler USG has less sensitivity in detecting both NC (44%) and true knots on cord (16.6%). However as a factor that may effect perinatal morbidity and mortality, NC, if detected before delivery; can give some opportunity to obstetrician in managing problems that may occur during labor and delivery.