E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2465 Viewed2797 Downloaded

Appendiceal And Omental Involvement In Ovarian Cancer And The Role Of Appendectomy In The Surgical Treatment
Over Kanserlerinde Appendiks ve Omentum Tutulumu ve Cerrahi Tedavide Appendektominin Yeri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):89-92

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada over kanserlerinde appendiks ve omentum tutulumları incelenerek tümörün değişik özelliklerine göre bu tutulumlarda farklılık olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Çalışma SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü tarafından yürütülmüştür. Materyel ve Metod: Çalışmaya Ocak 1993-Aralık 1994 tarihleri arasında over kanseri nedeniyle cerrahi tedavi (TAH +BSO + Appendektomi + Omentektomi) yapılan 56 hasta dahil edilmiş ve hastalardaki appendiks, omentum tutulumları değişik özelliklerine göre sınıflandırılarak karşılaştırılmıştır. Bulgular: Hastaların 16'sında appendiks (sırasıyla; 2 hasta stage II, 8 hasta stage III ve 6 hasta stage IV idi), 28'inde omentum (sırasıyla 22 hasta stage II, 6 hasta stage IV idi) tutulumuna rastladık. Appendiks ve omentum metastazları hastalığın evresi ile korelasyon göstermekteydi (p< 0.05 appendiks için ve p< 0.001 omentum için). Evresine bakılmaksızın makroskopik olarak normal gözüken olgularda da histopatolojik inceleme appendiks tutulumunu gösterebilmekteydi. Sonuç: Çalışma sonuçlarından yola çıkarak erken evrede olsa da cerrahi tedavisi yapılan tüm over kanseri olgularında, appendektominin rutin olarak yapılması gerektiğini kabul ediyoruz.
ABSTRACT
Objective: In this study, it's investigated the appendiceal and omental involvements in different features of ovarian cancer. Institution: The study was performed by the 1st Department of Gynecology and Obstetrics in SSK Okmeydanı Hospital with contribution of the Department of Oncology. Results: We found appendiceal involvement in 16 of cases and omental involvement in 28. Two patients with appendiceal involvement had stage II of disease, 8 patients stage III and 6 significantly higher in appendiceal (p< 0.05) and omental (p< 0.001) metastases in contrast to the patients without involvement. Independent from the stage of the disease and despite of normal, macroscopically appendiceal appearance at the time of the operation, the histopatologic examination may reveal tumoral involvement. Conclusion: In management of the patients with ovarian cancer, routine appendectomy should be a part of surgical treatment even in early stages.