E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1680 Viewed368 Downloaded

Aylık GnRH-a (Goserelin) Enjeksiyonları ile Endometrial Hiperplazi Tedavisi: Prospektif, Kontrollü Çalışma
Aylık GnRH-a (Goserelin) Enjeksiyonları ile Endometrial Hiperplazi Tedavisi: Prospektif, Kontrollü Çalışma

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(1):34-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Endometrial hiperplazili hastalarda GnRH-a tedavisinin etkinliğini ve endometrial hiperplazi gelişiminde insülin rezistansının rolünü araştırmak. Çalışmanın yapıldığı yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Beşevler, Ankara. Materyel ve Metod: Çalışmaya Şubat-Haziran 1996 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran histopatolojik olarak endometrial hiperplazi tanısı konmuş 10 hasta alındı. Tedaviye başlamadan önce ve tedaviden 1 ay sonra olmak üzere hastalarda serum FSH, LH, E2 değerleri ölçüldü ve 100 mg'lık standart Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) yapılarak eş zamanlı serum insülin düzeyleri ölçüldü. Ultrasonografik olarak endometrial kalınlık ölçümü ve probe küretaj ile endometriumun histopatolojik incelemesi yapıldı. İstatistiksel incelemelerde "eşleştirilmiş t" testi kullanıldı. Bulgular: Hastaların ort. yaşı 41.7 idi. Histopatolojik olarak 9 olguda basit hiperplazi, 1 hastada ise kompleks hiperplazi saptandı. 3 aylık tedavi sonrasında, probe küretaj ile 9 hastada "Atrofik endometrium", 1 hastada ise "proliferatif endometrium" saptandı. Tedavi sonrası ultrasonografik olarak ölçülen ort. endometrial kalınlık belirgin olarak azaldı (14.3±4.3 mm'ye karşı 3.9±1.3 mm; p<0.000). Tedavi öncesi ve sonrasında glukoz ve insülin düzeylerinde bir değişiklik gözlenmedi. Beklendiği gibi E2 düzeylerinde anlamlı şekilde azalma gözlendi (86.9±8.6 pg/ml vs 15.2±9.9 pg/ml; p<0.02). 3 aylık tedavi sonrasında tüm hastalarda klinik semptomlar ortadan kayboldu. Sonuç: Endometrial hiperplazili hastalarda GnRH-a tedavisi insülin yanıtını değiştirmemektedir. Buna karşın aylık GnRH agonist (Goserelin 3.6 mg depo amp.) tedavisi, atipisi olmayan basit ve kompleks hiperplazili olgularda etkili bir tedavi yöntemi olup hastalar tarafından kolaylıkla tolere edilmektedir.
ABSTRACT
Objective: To assess the efficacy of monthly GnRH-a treatment in patients with endometrial hyperplasia and to investigate whether insulin resistance might play a role in endometrial hyperplasia development. Institution: Gazi University, Medical Faculty, Dept. of Obstetric and Gynecology, Beşevler, Ankara, Türkiye. Materials and Methods: 10 patients with the histopathologic diagnosis of "Endometrial Hyperplasia" subjected to monthly GnRH-a (Goserelin 3.6 mg depot) injections for 3 months. Before and after treatment period, serum FSH, LH, Estradiol and insuline levels were measured under basal circumstances and endometrial thickness was determined by ultrasound. To investigate the role of insuline and insuline-like peptides in endometrial hyperplasia, Insuline response to 100 gm oral glucose tolerance test was determined. A full uterine curettage was done in all patients before and after three months treatment. Statistical analysis was performed by utilizing "paired t test". Results: The mean age was 41.7 years. The histopathologic diagnosis was simple hyperplasia in 9 patients and complex hyperplasia in 1 patient. After 3 months treatment, probe curettage revealed "atrophic endometrium" in 9 patients and "proliferative endometrium" in 1 patient. The mean endometrial thickness significantly reduced after treatment (14.3±4.3 mm versus 3.9±1.3 mm; p<0.000). Glucose and insulin levels were not statistically different before and after treatment. The only significant difference was found for estradiol levels as expected (86.9±8.6 pg/ml vs 15.2±9.9 pg/ml; p<0.02). The clinical symptoms disappeared in all patients after 3 months treatment course. Conclusion: Although GnRH-a therapy did not affect insuline response in patients with endometrial hyperplasia; monthly GnRH agonist (Goserelin 3.6 mg depot) treatment is an effective modality in patients with simple and complex hyperplasia without atypia and this treatment was easily tolerated by patients.