E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
924 Viewed356 Downloaded

Impact Of Epidural Analgesia With Bupivacaine On Mother, Fetus And Labor
Bupivakain ile Epidural Analjezinin Anne, Fetüs ve Doğum Eylemi Üzerine Etkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1994;4(4):248-52

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç:Epidural analjezinin anne, fetüs ve doğum eylemi üzerine etkisini araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Eskişehir. Materyel ve Metod: Doğum için hastanemize başvuran ve ağrısız doğum isteyen gebeler doğum eyleminin 1. evresinde servikal açıklık 4 cm olduktan sonra epidural analjezi uygulandı. Olguların ağrı duyusu subjektif olarak değerlendirildi. Gerektiğinde eylem süresince ek dozlar yinelendi. Bulgular: Epidural analjezi uygulanan gebelerde %85.8 oranında iyi analjezik etki elde edildi. Epidural analjezi ve kontrol grubu arasında doğum şekli, rotasyon ve prezentasyon anomalisi, sezaryen ve vakum ekstraksiyon endikasyonları bakımından fark bulunmadı. Epidural analjezi grubunda eylemin 2. evresi kontrol grubuna göre uzamış olup istatistiksel olarak önemliydi (p< 0.05). Fetusun 1. ve 5. dk APGAR skorları karşılaştırıldığında iki grup arasında fark bulunmadı. Epidural analjezi grubunda %1.6 parsiyel motor blok, %17.5 glob vezikal %4.7 baş ağrısı gözlendi. Sonuç: Epidural analjezi doğumun 2. evresini uzatmakla birlikte analjezik etkisi iyi seviyelerde olmakta, fetüs üzerine yan etkisi olmamakta ve maternal yan etkiler basit ve geçici olmaktadır.
ABSTRACT
Objective: To observe the impact of epidural analgesia on mother, fetus and labor. Institution: Osmangazi University Faculty of Medicine, Gynecology and Obtetrics Department, Eskişehir. Material and Methods: Epidural analgesia with Bupivacaine was applied in 63 pregnant patients in the first stage of labor when the cervical dilatation was 4 cm, pain sensation was assessed according to the subjective criteria. Additive analgesic doses were given, if needed. Findings: Good analgesic effect was observed in 85.8% of the pregnant patients. No difference was observed between the study and control groups in terms of the delivery interventions. Rotation and presentation anomalies, cesarean section and vacuum extraction indications. Second stage of the labor was found significantly, prolonged in the eipdural analgesia group (p< 0.05). First and fifth minute Apgar scores were similiar in the both groups (p> 0.05). Partial motor block, urinary retention and headache were seen in 1.6%, 17.5% and 4.7% of the cases in the study group, respectively. Results: Although epidural analgesia prolonged the second stage of the labor, good analgesic effect was achieved and no fetal side effects were encountered maternal side effects were simple and transitory.