E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1576 Viewed505 Downloaded

Importance of Fetal Ultrasonography in Transposition of the Great Arteries: Case Report
Büyük Arterlerin Transpozisyonunda Fetal Ultrasonografinin Önemi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(1):67-70

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Büyük arterlerin transpozisyonu, nadir görülen konjenital kalp malformasyonu olup, tam (basit) ve düzeltilmiş olmak üzere iki alt grupta değerlendirilir. Olguların klinik seyri ve belirtileri, daha çok ek anatomik lezyonların varlığına bağlıdır. Prenatal erken tanı, mortalite ve morbiditeyi önemli oranda etkileyebilmektedir. Tedavi edilmeyen olgularda mortalite oranı ilk hafta yaklaşık %30 iken; bu oran, 1. ayda %50, ilk yılın sonunda ise %90'lara ulaşmaktadır. Bu nedenle büyük arterlerin transpozisyonunun intrauterin dönemde tanısının konması ve erken müdahale edilmesi hayat kurtarıcı olabilmektedir. Bu çalışmada, birinde ventriküler septal defektin de eşlik ettiği, basit tipte büyük arterlerin transpozisyonu olan iki olgunun fetal ultrasonografi bulguları ve tanı kriterleri tartışılarak, ilgili literatür gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
Transposition of great arteries is a rare congenital heart malformation. It was evaluated in two subgroups as a simple and corrected transposition. Clinical course and symptoms depend on the presence of the additional anatomic lesions. Early prenatal diagnosis may affect mortality and morbidity significantly. The mortality rate in untreated patients is approximately 30% in the first week. This percentage reaches 50% in the first month, and 90% by the end of the first year. For this reason, early prenatal diagnosis of transposition of great arteries and early treatment could be life saving. In this article, ultrasonographic findings and diagnostic criteria of two cases with simple type of transposition of the great arteries which is one of them had ventricular septal defect were discussed and related literatures were reviewed.