E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1999 - Volume 9 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2613 Viewed750 Downloaded

The Effects of Conjugated Estrogen, Transdermal Estradioland Tibolon On Lipid Profile and Cardiovascular RiskWhich Was Used In Surgical Menopause
Cerrahi Menopozda Kullanılan Konjuge Estrojen,Transdermal Estradiol ve Tibolonun Lipid Profilive Kardiyovasküler Risk Üzerine Etkileri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1999;9(1):46-51

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu prospektif randomize çalışmada değişik hormon replasman tedavilerinin lipid metabolizması ve kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Haziran 1995-Haziran 1996 tarihleri arasında çeşitli endikasyonlarla histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi uygulanmış 90 olguda üç ayda bir kan lipid düzeyleri değerlendirilmiştir. Olgular üç gruba ayrılmış,birinci gruba 0.625mg. konjuge estrojen,ikinci gruba 50mcg 17ß- Estradiol, üçüncü gruba ise 2.5 mg. Tibolon verilmiştir. Her üç gruptaki hastaların lipid profili başlangıçta ve üç aylık aralıklarla incelenmiştir. Bulgular: Uyguladığımız her üç tedavi rejimi sonucunda olguların subjektif yakınmalarında azalma saptanmıştır. Sonuç: Hormon replasmanı amacıyla uygulanan bu tedavilerin tümünün de, bazal lipid profili değerlendirilerek uygulandığında, postmenopozal kadınlarda önde gelen ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıkları önleme fırsatını sağladığı görüşündeyiz
ABSTRACT
Objective: In this prospective randomised study it was designed that to compare the effects of different hormon replacement therapies on lipoprotein methabolism and cardiovascular system. Study Design: Between 1995-1996, in 90 cases who were undergone hysterectomy and bilateral salphingo-oopherectomy by variable indications, were evaluated the serum lipid levels with three months intervals. The cases were divided into three groups. It was given to Group I (n=30) 0.625 mg / day conjugated Premarin, to Group II (n=30) 50 mg 17b-Estradiol, to Group III (n=30) 2.5 mg Tibolon. It was examined at initial visit and three months intervals. Results: It was determined a diminition of subjective compliances of cases after these three medicaments. Conclusion: We think that, when the basal lipid profile is evaluated, all of these therapies applying for hormon replacement, can prevent the cardiovascular risk which are the most common reason of the death in postmenopausal women.