E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 30 Nov 2016
Year 2016 - Volume 26 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1993 Viewed788 Downloaded

Impact of Very Advanced Maternal Age on Perinatal and Neonatal Outcomes
Çok İleri Anne Yaşının Perinatal ve Neonatal Sonuçlara Etkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2016;26(4):220-5
DOI: 10.5336/gynobstet.2016-53202
Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Çok ileri maternal yaş gebelikleri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu yaratmaktadır. Bu nedenle, hastanemizde doğum yapan 40 yaş üstü gebeler ile 18-39 yaş arası gebelerin obstetrik ve neonatal sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız; Nisan 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapan 40 yaş ve üzeri 500 gebe ile yaş aralığı 18-39 yıl olan 526 gebenin gebelik ve doğum kayıtları retrospektif incelenerek gerçekleştirildi. Gruplar demografik özellikleri, obstetrik sonuçları, perinatal sonuçları ve sezaryen endikasyonları açısından karşılaştırıldı. Sonuçlar arasında istatistiksel anlamlılık düzeyi için p değeri <0,05 olarak alındı. Bulgular: Çalışmamızda 40 yaş ve üstünde parite sayısı, kronik hipertansiyon, gestasyonel diabetes mellitus (GDM), preeklampsi ve sezaryenle doğum oranı kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,001). Kırk yaş altı grup ile 40 yaş ve üstü gruplar arasında postpartum kanama, erken doğum, erken membran rüptürü, polihidramniyos, plasenta previa, plasenta dekolmanı, çoğul gebelik ve maternal kalp hastalığı dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Kırk yaş ve üstü ilerlemeyen travay ve başarısız indüksiyon varlığı 40 yaş altı grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,002). Sonuç: Çok ileri maternal yaştaki gebelerde, kronik hipertansiyon, preeklampsi, GDM ve sezaryen oranlarının anlamlı derecede yüksek saptanması, bu gebelerde maternal ve perinatal morbidite ve mortalite riskinin arttığını göstermektedir. Bu gebeliklerle karşılaşılması durumunda ise bu gebelerin sıkı antenatal takibi yapılmalı ve obstetrik ve perinatal riskler konusunda daha dikkatli olunmalıdır.
ABSTRACT
Objective: Very advanced maternal age pregnancies create very important health problem in both developed and developing countries. Therefore we aimed to compare obstetric and neonatal outcomes of pregnant women over 40 years-old and between 18-39 years-old who gave birth in our hospital. Material and Methods: Our study is designed retrospectively evaluating pregnancy and birth records of 500 women aged ¡İ40 years-old and of 526 women between the age 18-39 years-old who delivered at Kanuni Sultan Süleyman Research and Training Hospital in Obstetrics and Gynecology Department between April 2014 and April 2015. Groups were compared for demographic characteristics, obstetric features, perinatal outcomes and indications for cesarean delivery. P value <0,05 was considered statistically significant. Results: In our study the parity number, chronic hypertension, gestational diabetes mellitus, preeclampsia and cesarean section delivery rates of patients ¡İ40 years-old were statistically significantly higher than that of the control group (p=0,001). No statistically significant differences were determined between both age groups with regard to postpartum hemorrhage, preterm delivery, preterm rupture of membranes, polyhydramnios, placenta previa, ablasio placenta, multiple pregnancies and maternal cardiac diseases (p>0,05). The rates of prolonged labor and failed induction of labor were seen in the maternal age ¡İ40 years-old group statistically significantly lower compared to the maternal age <40 years-old group (p=0,002). Conclusion: The significant higher rates of chronic hypertension, preeclampsia, GDM and cesarean section delivery among very advanced maternal age demonstrate that maternal and perinatal morbidity and mortality risks increase for these patients. Therefore the antenatal care of the very advanced maternal age pregnancies should be done carefully.