E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2364 Viewed816 Downloaded

Comparison of Laparoscopy with Laparotomy for Management of Benign Ovarian Cysts
Bening Over Kistlerinin Takibinde Laparoskopi İle Laparotominin Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):101-3

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Benign over kistlerinin tedavisi için operatif laparoskopi ve laparotomi yapılan olguları karşılaştırmalı olarak incelemek. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Diyarbakır. Materyel ve Metod: Klinik ve ultrasonografik kriterlere göre benign olduğu düşünülen over kistlerinin operatif tedavisi için laparoskopi uygulanan 17 olgu ile laparotomi uygulanan 21 olgunun klinik özellikleri ile operasyon süreleri, postoperatif morbidite ve hastanede kalış süreleri karşılaştırıldı. Bulgular: Laparoskopi ve laparotomi uygulanan grupların ortalama yaş, parite ve over kist çapları arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Grupların operasyon süreleri ve postoperatif morbiditeleri arasında da anlamlı bir farklılık (42.35'e karşın 48.57 dk) görülmedi. Postoperatif hastanede kalma süreleri laparoskopi grubunda (1.23 gün) laparotomi grubundan (3.19 gün) anlamlı olarak daha kısaydı (p< 0.001). Sonuç: Benign over kistlerinin operatif tedavisinde laparoskopi veya laparotomi uygulanabilir. Tüm batının incelenebilmesi, küçük insizyonlara bağlı daha az postoperatif rahatsızlık ve anlamlı derecede azalmış hastanede kalış süreleri operatif laparoskopinin avantajlarıdır.
ABSTRACT
Objective: Comparison of two groups of women who had benign ovarian cysts and managed by either operative laparoscopy or laparotomy. Institution: Dicle University, Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology. Materials and Methods: Clinical characteristics, duration of operation, postoperative morbidity and hospitalization period were compared in two groups of women who had benign ovarian cysts according to clinical signs and ultrasonographic criteria and who were managed by either operative laparoscopy or laparotomy. Results: There were no significant difference between mean age, parity, diameter of ovarian cysts of the groups. There were also no significant difference between mean operative times (42.35 min versus 48.57 min) and postoperative morbidity of the groups. Postoperative hospitalization period was significantly less in laparoscopy group (1.23 days) than laparotomy group (3.19 days) (p< 0.001). Conclusion: Management of benign ovarian cysts can be performed either by operative laparoscopy or laparotomy. Panaromic view of the abdomen, less postoperative discomfort due to small incisions and decreased postoperative hospital stay are the advantages of operative laparoscopy.