E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2391 Viewed888 Downloaded

Comparison Of The Diagnostic Efficacy Of Doppler Indices,serum Level Of CA-125, Pelvic Examination And Ultrasonographic Morphologic Scoring For Malign Adnexal Neoplasia
Doppler İndeksi, Serum CA-125 Düzeyi,Pelvik Muayene ve Ultrasonografik Morfolojik Skorlamanın Malign Adneksiyel Neoplaziler İçin Tanısal Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(2):89-96

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Doppler sistol/diastol (S/D) oranı, serum CA-125 seviyesi, pelvik muayene ve ultrasonografik morfolojik skorlamanın malign adneksiyel neoplazilerin tanısındaki etkinliklerinin araştırılması. Çalışmanın yapıldığı yer: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Eskişehir. Materyel ve Metod: 131 olgunun adneksiyel kitleleri preoperatif dönemde kliniğimizce belirlenen pelvik muayene ve ultrasonografik morfolojik skorlama sistemlerine göre değerlendirildi. Her kitlenin doppler S/D oranı ve her olgunun serum CA-125 düzeyleri ölçüldü. Kitlelerin histopatolojik tanıları konulduktan sonra her bir yöntemin tek tek ve kombine kullanıldığı durumlarda malign neoplaziler için tanısal etkinlikleri hesaplandı. Bulgular: 143 adneksiyel kitlenin 83ünün (%63.3) benign neoplazi ya da non neoplastik adneksiyel kitle, 48inin (%36.6) ise malign neoplazi olduğu belirlendi. Yöntemlerin malign neoplaziler için tanısal etkinlikleri karşılaştırıldığında ultrasonografik morfolojik skorlamanın en yüksek spesifisite (%92.7) ve pozitif prediktif değere (PPD) (%86.0) ve en düşük sensitiviteye (%77.1), S/D oranının en düşük spesifisite (%69.8), PPD (%60.9) ve negatif prediktif değere (NPD) (%86.5) ve serumCA-125 değerinin ise en yüksek sensitivite (%83.3) ve NPDe (%90.2) sahip olduğu belirlendi. Bunun yanında 4 tanısal yöntemin sonuçları birlikte değerlendirildiğinde ise malign neoplazilerin tanısı için sensitivite (%97.9) ve NPDin (%97.7) en yüksek, spesifisite (%50.6) ve PPDin (%53.4) ise en düşük oranlara ulaştığı gözlendi. Sonuç: Malign adneksiyel neoplazilerin tanısında doppler S/D oranı, serum CA-125 seviyesi, pelvik muayene ve ultrasonografik morfolojik skorlama birlikte kullanıldığında, yalancı negatif sonuç oranının azalmasına karşın, yalancı pozitif sonuç oranı artmaktadır.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the efficacy of the doppler systole /diastole (S/D) rate, serum level of CA-125, pelvic examination and ultrasonographic morphologic scoring for the diagnosis of malign adnexal neoplasia. Institution: Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, Eskişehir. Materials and methods: Adnexal masses of 131 cases were evaluated during the preoperative period by pelvic examination and ultrasonographic morphologic scoring systems developed by our department. Serum level of CA-125 of every case were measured and the doppler S/D rate of every mass were obtained by pulse doppler ultrasonography. After establishing the hystopathological diagnosis of masses, diagnostic efficacy of each method alone and in combination with each other for diagnosis of malign neoplasia were calculated. Results: After hystopathological examination, 83 (63.3%) of 131 adnexal masses were obtained to be benign neoplasia or non neoplastic masses and 48 (36.6%) of them were malign neoplasia. Comparing diagnostic efficacy of each method, it was seen that ultrasonographic morphologic scoring had the highest specificity (92.7%) and positive predictive value (PPV) (86.0%) and the lowest sensitivity (77.1% ), doppler S/D rate had the lowest specificity (69.8%), PPV (60.9%) and negative predictive value (NPV) (86.5%) and serum level of CA-125 had the highest sensitivity (83.3%) and NPV (90.2%). Meantime, when the results of four methods were evaluated together, it was observed that sensitivity (97.9%) and NPV (97.7%) reached the highest, specificity (50.6%) and PPV (53.4%) reached the lowest rates for the diagnosis of malign neoplasia.Conclusion: Whenever doppler S/D rate, serum level of CA-125, pelvic examination and ultrasonographic morphologic scoring were used together for the diagnosis of malign adnexal neoplasia, although the rate of false negative results was decreased, the rate of false positive results was increased.