E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2272 Viewed866 Downloaded

Comparison Of The Efficiency Of Progesterone And GnRh Analogues In Prevention Of Postoperative Adhesions
Progesteron ve GnRh Analoglarının Postoperatif Adezyonları Önlemedeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(4):262-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışma ile preoperatif verilen progesteron ve GnRh analoglarının postoperatif adezyonları önlemedeki etkinliklerinin araştırılması ve karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hayvan Laboratuvarı Yöntem: Her biri 12 wistrar sıçanından oluşan üç grup oluşturuldu. I. grup: İlk operasyondan üç hafta önce 15 mg intramuskular (i.m.) medroxyprogesteron asetat (MPA) verildi. II. grup: İlk operasyondan yedi gün önce GnRh analoğu Leuprolid acetat 0,75 mg intramuskular (i.m.) verildi. III. grup: Kontrol grubu Tüm wistrar sıçanlara aynı kişi tarafından müdahale yapıldı. Postoperatif üçüncü haftada ikinci bir müdahale ile adezyonlar skorlanarak 0-3 arası değerlendirildi ve uzunlukları ölçüldü. Bulgular: Preoperatif MPA uygulamasının postoperatif adezyonları azaltmada GnRH (skor: p<0,01, uzunluk: p<0,05) ve kontrol (skor: p<0,001, uzunluk, p<00,01) gruplarına göre belirgin olarak etkili olduğu görüldü. GnRh analoglarının etkisi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). Sonuç: MPAnın preoperatif i.m. verilmesi adezyon formasyonunu belirgin olarak azaltır. GnRh analoglarının adezyonları önlemedeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildir.
ABSTRACT
Objective: In this study we aimed to investigate the effects of preoperative administration of progesterone and GnRh analogues in prevention of postoperative adhesions. Institution: The study was conducted in Haydarpaşa Numune Educational Research Hospital in Istanbul. Study Design: Wistrar rats were randomly divided into groups, each group containing 12 wistrar rats: Group I: Was given 15 mg medroxyprogesterone acetate (MPA) intramuscularly 3 weeks before the first laparotomy. Group II: Was given leuprolide acetate 0,75 mg intramuscularly 7 days before the first laparotomy. Group III: Was the control group. All the wistrar rats were operated by the same surgeon. On the postoperative 3rd week they were explored for adhesions which were scored 0-3. Results: Preoperative administration of MPA was more effective in preventing postoperative adhesions in comparison to GnRh analogues (grade: p<0,01, adhesion length: p<0,05) and controls (grade: p<0,001, adhesion length: p<0,01). The effect of GnRh analogues in comparison to the control group in preventing adhesion was statistically not significant (p>0,05). Conclusion: Preoperative administration of MPA is highly effective in preventing postoperative adhesions in the animal model. The effect of GnRh analogues is not statistically confirmed.