E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2004 - Volume 14 - Issue 5

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1480 Viewed445 Downloaded

The Effect Of Interpregnancy Interval And Family Income On Maternal Outcome
Doğum Aralığı ve Aile Gelirinin Maternal Etkileri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2004;14(5):262-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada son doğumdan çalışmaya alınan gebeliğe kadar geçen sürenin ve aile içinde kişi başına düşen gelirin maternal sonuçlara etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: 1.1.2000-1.1.2001 tarihleri arasında doğum yapan ve önceden en az bir doğum yapmış çekirdek aile yapısına sahip 1170 olgunun obstetrik öyküleri, gelir miktarları, son doğumdan çalışmaya alınan gebeliğe kadar geçen süreleri sorgulanarak bu değişkenlerin intrapartum hemoglobin, preterm doğum, doğum ağırlığı, ileri derecede perine laserasyonu ile ilişkisi korelasyon analizi ile araştırıldı. Kişi başına düşen gelir toplam aile gelirinin yaşayan çocuk ve ebeveyn toplamına bölünmesi ile hesaplandı. Receiver operatör curve (ROC) kullanılarak anemiye yol açmayacak doğum aralığı araştırıldı. Maternal anemiye etki eden faktörler lojistik regresyon analizi ile araştırıldı. Bulgular: Bu çalışmaya dahil edilen hastaların yaşları 27.4 ± 4.9 yıl, pariteleri 1.5 ± 0.8, gelirleri 177 ± 108 milyon TL, hemoglobin değerleri 11.3 ± 1.3 gr/dl ve doğum ağırlıkları 3315 ± 486 gr idi. Olguların %12.3ü anemikti. Doğum aralığının hemoglobin ile (r= 0.1, p<0.001) pozitif yönde ilişkili olduğu , gelir miktarının da hemoglobin ile (r= 0.09, p= 0.002) pozitif yönde ilişkisi olduğu bulundu. Doğum aralığı ile ileri derece perine laserasyonu (r= -0.1, p= 0.03) arasında negatif yönde korelasyon bulundu. ROC analizinde anemisiz gebelik için en az 12 aylık doğum aralığının %97 sensitiviteye sahip olduğu bulundu. Tüm bulgular lojistik regresyon analizi ile incelendiğinde gebelik sayısının maternal anemi riskini arttırdığı (OR:1.3, CI:1.1-1.6), kişi başına düşen gelir arttıkça anemi riskinin azaldığı (OR=0.9, CI=0.92-0.98) bulundu. Sonuç: Doğum aralığı ve aile içinde kişi başına düşen gelir maternal anemi, ileri derece perine laserasyonu ile ilişkili bulunmuştur. Bu bulgular aile planlamasının önemini ortaya çıkarmaktadır.
ABSTRACT
Objective: We aimed to research, the effects of the time elapsed from the last delivery until the present pregnancy, and the effects of income per person in the family on the maternal outcomes. Material and Methods: A total of 1170 women with nuclear type family, who had at least one delivery before were included in the study between 1.1.2000-1.1.2001; obstetric history, family income, the period after the last delivery until the present pregnancy were interwieved and the association between these factors and intrapartum hemoglobin, preterm delivery, birth weight, extreme perineal laceration was researched by correlation analysis. Income per person was calculated by family income divided by total number of family individuals. Using Receiver Operator Curve(ROC) Analysis, interpregnancy interval which did not cause maternal anemia was researched. Using logistic regression analysis, effects of the factors on maternal anemia were analyzed. Results: The demografic characteristics of the study population were; mean age 27.4 ± 4.9, parity 1.5 ± 0.8, income 177 ± 108 million TL, hemoglobin values 11.3 ± 1.3 g/dl and birth weights 3315 ± 486g. Anemia was present in 12.3% of the patients. Interpregnancy interval was found to have a positive correlation with hemoglobin value, (r= 0.1, p<0.001) income per person was found to have a positive correlation with hemoglobin value (r= 0.09, p= 0.002). Interpregnancy interval was found to have a negative correlation with extreme perineal laceration (r=-0.1, p=0.03). Using ROC analysis, interpregnancy interval of at least 12 months was found to have a sensitivity of 97.2% for a pregnancy without anemia. When these findings were analysed by Logistic regression analysis, risk of maternal anemia increased as the gravidity increased (OR= 1.3, CI=1.1-1.6), while the risk of maternal anemia decreased as the income per person increased (OR=0.9, CI=0.92-0.98). Conclusion: Interpregnancy interval and the income per person was found to be associated with the extreme perineal laceration and maternal anemia. These findings reveal the importance of family planning.