Contents    Cover    Publication Date: 14 Jul 2015
Year 2015 - Volume 25 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1111 Viewed481 Downloaded

Effects of Epidural Analgesia on Labor, Delivery and Neonatal Outcomes in Patients Performed Epidural Analgesia During Labor
Doğum Eylemi Sırasında Epidural Analjezi Uygulanmış Hastalarda Epidural Analjezinin Doğum Eylemi, Doğum ve Neonatal Sonuçlara Etkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2015;25(3):146-52
DOI: 10.5336/gynobstet.2015-43555
Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Doğum eylemi sırasında epidural analjezi uygulanmış hastalarda, epidural analjezinin doğum eylemi, doğum ve neonatal sonuçlara etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında başvuran, doğum eylemi spontan başlamış, çalışmanın katılım kriterlerini karşılayan 106 gebe çalışmaya dâhil edildi. Aynı özelliklere sahip epidural analjezi işlemini kabul etmeyen 251 gebe de kontrol grubu olarak alındı. Gruplar demografik özellikleri, obstetrik sonuçları ve neonatal sonuçları açısından karşılaştırıldı. Sonuçlar arasında istatistiksel önem düzeyi için p değeri <0,05 olarak alındı. Bulgular: Yaş, beden kitle indeksi, gebelik haftası ve doğumhaneye yatışları sırasındaki servikal dilatasyonları açısından gruplar arasında anlamlı fark izlenmedi. Epidural analjezi uygulanan hastaların doğumun birinci ve ikinci evresinin anlamlı oranda uzun (p=0,001), normal doğum oranının anlamlı oranda fazla, epizyotomi ihtiyacının anlamlı düzeyde fazla (p=0,000), operatif doğum oranının ise anlamlı düzeyde az olduğu saptandı (p=0,009). Plasenta retansiyonu görülmesi açısından gruplar arasında anlamlı fark izlenmedi (p=0,158). Neonatal sonuçlar açısından karşılaştırıldığında ise gruplar arasında doğum kiloları, 1. ve 5. dakika APGAR skorları açısından anlamlı fark saptanmaz iken, epidural analjezi uygulanmış annelerin bebeklerinde yenidoğan yoğun bakıma yatış oranları anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p=0,001). Sonuç: Çalışmamızda doğum eylemi sırasında epidural analjezi kullanımının operatif doğum ve sezaryen oranlarını artırmadığı, yenidoğanlarda yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış oranlarında artış olduğu saptansa da 1. ve 5. dakika APGAR skorları arasında çalışma ve kontrol grubu arasında anlamlı fark olmadığı gösterilmiştir. Bu sonuçlar ışığında çalışmamız, epidural analjezi ile normal doğumun hasta konforu açısından avantajlı bir yöntem olması yanı sıra hem anne hem bebek açısından güvenli ve seçkin bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur.
ABSTRACT
Objective: In this study, it is aimed to evaluate the effects of epidural analgesia on labor, delivery and neonatal outcomes in patients performed epidural analgesia during labor. Material and Methods: All patients admitted to Çukurova University Medical Faculty Hospital, Obstetrics and Gynecology Clinic because of the onset of labor spontaneously between 1 January 2013-31 December 2013 were included in the study. A total of 106 pregnant women that meet the inclusion criteria were enrolled in the study group. 251 pregnant women with the same characteristics and refuse epidural analgesia during labor were included as a control group. Groups were compared in terms of demographic characteristics, obstetric outcomes and neonatal outcomes. The p-value was taken as <0.05 for the level of statistical significance among the results. Results: Age, body mass index, gestational age and cervical dilatation on admission in the study group compared with the control group and there were no significant differences between the groups. The duration of the stages of birth was significantly long (p=0.001), vaginal delivery rates was statistically more, episiotomy procedure was significantly more (p=0.000) and the operative delivery rate was found significantly less compared to control patients in the group performed epidural analgesia during labor (p=0.009). There were no significant differences between the two groups for postpartum placental retention (p=0.158). When neonatal outcomes compared between two groups, while the neonates in the study group statistically significant more admitted to neonatal intensive care unit (p=0.001), there were not significant differences for 1. and 5. minutes APGAR scores between the two groups. Conclusion: In our study, we found that epidural analgesia during labor does not increase operative vaginal delivery and cesarean rates. Although there was an increase in the neonatal intensive care unit admission rates in newborns, we demonstrated no statistically significant difference for 1. and 5. minute APGAR scores between two groups. In light of these results our study revealed that epidural analgesia performed during delivery not only advantageable method of delivery for its comfort, it is also being a safe and exclusive method for both mothers and their babies.