E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2366 Viewed934 Downloaded

Eclampsia and Fetal Prognosis: Review of 185 cases
Eklampsi ve Fetal Prognoz:185 Olgunun Değerlendirilmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):194-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: On yıllık süre içinde saptanan eklampsi olgularındaki perinatal mortalitenin değerlendirilmesi. Çalışmanın yapıldığı yer: Dicle Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır Materyal ve Metod: 1986-1995 yılları arasında tedavi edilen 185 eklampsi olgusunun klinik ve laboratuvar bulguları ile perinatal sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Yenidoğan ağırlığı 2000gın altında olan, 30. gebelik haftasından önce ve özellikle karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk olan olgularda perinatal mortalite istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksekti. İnceleme grubunda toplam perinatal mortalite ? 412 bulundu. Perinatal ölümlerin %61.2sinin antenatal dönemde oluştuğu belirlendi. Sonuç: İncelediğimiz eklampsi serisinde prematürite ve maternal organ tutulumunun fetal prognozu yakından etkilediğini saptadık.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to evaluate the perinatal mortality in eclamptic cases for a period of ten years. Institution: Dicle University, Medical Faculty, Dept of Obstetrics and Gynecology, Diyarbakır, Türkiye Material and methods : It was compared the clinical and laboratory findings and perinatal survival in one hundred eighty five eclamptic cases which was treated from 1986 to 1995. Results: Perinatal mortality was statistically high in cases before 30 completed gestational weeks and weighing less than 2000g and especially in cases with hepatic and renal function impairement derangement. Total perinatal mortality was found to be 412 per ? in the study group. It was seen 61.2% of the perinatal mortality in antenatal period. Conclusions: We conclude that prematurity and maternal organ involvement affect fetal prognosis closely in eclampsia.