E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2797 Viewed846 Downloaded

Effects Of Conjugated Equine Estrogen And Nomegestrol Acetate On Serum Lipid And C-Reactive Protein Levels In Healthy Postmenopausal Women
Sağlıklı Postmenopozal Kadınlarda Konjuge Equine Östrojen ve Nomegestrol Asetat Kullanımının Serum Lipid ve C-Reaktif Protein Düzeyleri Üzerine Olan Etkileri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(2):57-62

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Postmenopozal sağlıklı kadınlarda konjuge equine östrojen (CEE) ve nomegestrol asetat (NA) kullanımının serum lipid profili ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri üzerine olan etkilerinin araştırılması. Gereç ve Yöntemler: Toplam 44 postmenopozal, sağlıklı kadın çalışmaya dahil edildi. Olgular 3 gruba randomize edildi. Birinci grubu CEE ve medroksiprogesteron asetat (MPA) kullanan 21 hasta; 2. grubu CEE ve NA kullanan 12 hasta ve 3. grubu plasebo alan 11 hasta oluşturdu. Tüm gruplarda tedavi öncesi, tedavinin 3. ve 6. aylarında serum total kolesterol (TK), HDL kolesterol (HDL-K), LDL kolesterol (LDL-K), trigliserid (TG) ve CRP düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Tedavi süresince CEE + MPA, CEE + NA ve plasebo gruplarında serum TK düzeylerinde anlamlı bir değişiklik saptanmadı. CEE + MPA serum LDL-K düzeylerini 6. ayda %15 oranında (p= 0.03) azaltırken, CEE + NA ve placebo gruplarında herhangi bir değişiklik saptanmadı. CEE + MPA serum HDL - K düzeylerini 3. ayda %7 (p= 0.02), 6. ayda %11 oranlarında (p= 0.003) arttırdı. Tedavi sonunda TG düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Tedavi sonunda CEE + NA serum CRP düzeylerini anlamlı olarak azalttı (%38, p= 0.04). CEE + MPA ise 3. ve 6. ay sonunda serum CRP düzeylerini anlamlı olarak arttırdı (% 75, p= 0.006). Plasebo grubunda ise anlamlı bir değişim gözlenmedi. Sonuç: Postmenopozal sağlıklı kadınlarda CEE ve NA kullanımı serum CRP düzeyleri üzerine olumlu etki gösterirken, bu tedavi rejimi lipid profili üzerine belirgin bir etki göstermemektedir. CEE ve MPAnın serum CRP düzeyleri üzerine olumsuz etkisi vardır.
ABSTRACT
Objective: To examine the effects of conjugated equine estrogen (CEE) and nomegestrol acetate (NA) on serum lipid and C-reactive protein (CRP) levels in healthy postmenopausal women. Material and Methods: A total of 44 healthy postmenopausal women were recruited in the study. Patients were randomized into 3 groups. The first group consisted of 21 patients taking CEE and medroxyprogesterone acetate (MPA); the 2nd group consisted of 12 patients taking CEE and NA; and the 3rd group consisted of 11 patients taking placebo. Serum total cholesterol (TC), HDL-cholesterol (HDL-C), LDL cholesterol (LDL-C), triglyceride (TG), and CRP levels were examined before, at the 3rd and 6th months of the treatment in all groups. Results: There were no significant alterations in serum TC levels during the treatment in all groups. At 6 months, CEE + MPA decreased serum LDL-C levels by 15%, whereas CEE + NA and placebo did not affect LDL-C levels. At three and 6 months, CEE + MPA increased serum HDL ? C levels by 7% (p= 0.02) and by 11% (p= 0.003), respectively. There were no significant differences in serum TG levels between the groups at the end of the treatment. At the end of the treatment, CEE + NA significantly decreased serum CRP levels (38%, p= 0.04). Serum CRP levels increased significantly in the CEE + MPA group during and after the treatment (75%, p= 0.006). No significant change was observed during the treatment in the placebo group. Conclusion: CEE and NA use has beneficial effect on serum CRP levels in health postmenopausal women, whereas this regimen shows no significant effect on serum lipid levels. CEE and MPA combination has detrimental effect on serum CRP levels.