E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2603 Viewed950 Downloaded

Treatment Approaches in Ectopic Pregnancy: A Four Year Retrospective Analysis of a Tertiary Referal Center
Ektopik Gebelikte Tedavi Yaklaşımları: Tersiyer Bir Merkezin 4 Yıllık Retrospektif Analizi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(6):362-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Ektopik gebelik geleneksel olarak cerrahi ile tedavi edilse de seçilmiş ve erken tanı konmuş olgularda metotreksat ile medikal tedavi de yapılabilmektedir. Bu çalışmada amacımız son dört yıllık sürede kliniğimizde ektopik gebelik tanısı alan hastalarda tedavi yaklaşımlarını incelemek ve tek doz metotreksat tedavisinin başarısının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2005-Temmuz 2009 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen 514 ektopik gebelik olgusu retrospektif olarak insidans ve tedavi seçenekleri açısından değerlendirildi. Cerrahi tedavi yaklaşımları ve metotreksat tedavisi başarı oranları değerlendirildi. Bulgular: Kliniğimizde 441 hasta cerrahi, 70 hasta sistemik metotreksat tedavisi ve 3 hasta servikal ektopik gebelik nedeniyle lokal metotreksat enjeksiyonu ile tedavi edilmiştir. Cerrahi tedavi edilen hastaların %82.2 (n= 365)si laparotomi ile, %17.1 (n= 76)i laparoskopik yöntemlerle tedavi edilmiştir. Laparotomi ile uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri %58.3 salpenjektomi, %8.2 salpingostomi, %3.7 milking, %0.6 kornual ektopik odak rezeksiyonu, %0.2 ovaryen ektopik gebelik nedeniyle ooferektomi olmuştur. Hastaların %10.9?u laparoskopik salpenjektomi, %3.9?u laparoskopik salpingostomi ile tedavi edilmiştir. Kliniğimizde bu sürede 70 hastaya sistemik metotreksat tedavisi uygulanmıştır. Serimizde tek doz metotreksat tedavisinin başarısı %94.2 olarak, tüm sistemik metotreksat tedavilerinin başarısı %97.1 olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Ektopik gebelik tedavisinde cerrahi tedavi hâlâ en sık uygulanan tedavidir. Tek doz metotreksat tedavisi uygun seçilmiş hastalarda başarısı yüksek bir tedavi alternatifidir.
ABSTRACT
Objective: Ectopic pregnancy is traditionally treated by surgery but in selected cases medical treatment with methotrexate can be used as well. The aim of this study was to analyse treatment options of ectopic pregnancy in our clinic and the success rate of medical treatment within last four years. Material and Methods: 514 cases who were treated for ectopic pregnancy in our clinic between January 2005-July 2009 were analysed retrospectively for incidence and treatment options. Success rates of surgical treatment and medical treatment were compared. Results: 441 patients were treated surgically, 70 patients were treated with systemic metotrexate and 3 patients were treated with local metotrexate injection due to cervical ectopic pregnancy. Among surgically treated patients, 82.2% (n= 365) was treated vith laparotomy, 17.1% (n= 76) was treated with laparoscopy. Surgical procedures performed by laparotomy were salpingectomy (58.3%), salpingostomy (8.2%), milking (3.7%), cornual resection (0.6%) and ooferectomy (0.2%). 10.9% of surgically treated patients were treated with laparoscopic salpingectomy and 3.9% by laparoscopic salpingostomy. Systemic methotrexate treatment was applied to 70 patients. The success rate of single dose methotrexate treatment was 94.2%, overall success rate of systemic methotrexate treatment was 97.1%. Conclusion: Surgery for ectopic pregnancy treatment is still the most frequently performed treatment option. In our opinion, single dose systemic methotrexate treatment is a succesfull alternative in selected cases.