E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2072 Viewed744 Downloaded

Elevated Plasma Levels of the Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) in Gynecologic Cancers
Jinekolojik Malignitelerde Doku Faktör Yolu İnhibitörün (TFPI) Artmış Düzeyleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):157-60

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Malignant cells increase the expression of procoagulant substances like Tissue factor (TF). A kind of natural protease, called TF pathway inhibitor (TFPI), that hinders the connection of TF and inhibits the activation of extrinsic coagulation pathway was detected. Material and Methods: 59 cases which were interned to operate for gynecologic tumors were included to take part in this study. Also, 14 healthy subjects were enrolled as controls to the study. The TFPI's activities of the plasma samples which were frozen were measured by the assay kit of TFPI's activitiy (Actichrome). The differences in means for groups (malignant/ benign & control/benign) for continuous variables of TFPI's levels were tested by t-test for two independent groups, and Mann Whitney U test was used for malignant / metastatic & nonmetastatic groups for the mean of TFPI's levels. Results: There was a significant difference between malignant and benign and control groups plasma levels of TFPI which was found out higher in malignant group (p< 0.0001), which was similar between malignant and control group also. In the malign group; plasma TFPI levels of metastatic (stage 3-4, n=11) cases were higher than non-metastatic (stage 1-2, n=21) cases (0.135 U/mL and were 0.106 U/mL) (p=0.031). Conclusion: The high levels of TFPI in malignancy are questioned if it is a mechanism of defense of body cells or a kind of metastasis mechanism of malignant cells.
ÖZET
Malign hücreler, Tissue factor (TF) gibi prokoagülan maddelerin ekspresyonunu arttırırlar. F VII'nin aktif formuna dönüşmesini ve böylece TF ile bağlanmasını engelleyen 'TF pathway inhibitor'(TFPI) olarak adlandırılan doğal bir proteaz varlığı tespit edilmiş bulunmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya jinekolojik tümör nedeniyle ve opere edilen 59 olgu dahil edildi. Kontrol grubu olarak, herhangi bir sistemik ve jinekolojik problemi olmayan 14 olgu alındı. Dondurularak saklanan plazma örneklerinin TFPI aktiviteleri, Actichrome® TFPI aktivite assay kiti ile ölçüldü. Malign-benign, kontrol-benign olguların TFPI düzey ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız iki grubun standart t testi, malign, metastatik-nonmetastatik grupların TFPI düzeylerinin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bulgular: Malign olguların TFPI düzeyleri ortalamaları, benign olguların ve kontrol grubunun TFPI düzeyleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı yüksek tespit edildi (p<0.0001). Malign olgular içinde non-metastatik (evre 1-2) olan grubun serum TFPI düzeyleri (0.106 Ü/ml), metastatik (evre 3-4) olan grubun serum TFPI düzeylerinden (0.135 Ü/ml) düşük olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.031) Sonuç: Malign olgularda TFPI düzey artışı konak hücrelerinin bir savunma mekanizması mı yoksa tümör hücrelerinin bir yayılma mekanizması mı olduğu sorularını akla getirmektedir.