E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1999 - Volume 9 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1010 Viewed406 Downloaded

The Value Of Sonographic Endometrial Thickness And Diagnostic Hysteroscopy In The Evaluation Of Endometrial Pathologies
Endometri̇al Patoloji̇leri̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇nde Di̇agnosti̇k Hi̇steroskopi̇ Ve Sonografi̇k Endometri̇al Kalinliğin Değeri̇

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1999;9(4):272-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Endometrial hastalıkların değerlendirmesinde endometrial kalınlık ve diagnostik histeroskopinin rolünü belirlemek. Materyel ve Metod: Endometrial patolojisi olduğu düşünülen hastalar bu çalışmaya dahil edildi. Endometrial kalınlık vajinal sonografi ile değerlendirildi. Histeroskopi ve dilatasyon küretaj lokal anestezi ile yapıldı. İstatistiksel analizler için Mann-Whitney U testi kullanıldı ve istatistiksel anlamlılık için P<0.05 kabul edildi. Bulgular: Otuz hasta bu çalışmaya alındı. Ortalama endometrial kalınlık patolojik bulguları olanlarda normallerden daha yüksekti. Ancak bu histeroskopi bulguları ile iyi korele değildi. Histeroskopi endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde daha yararlı idi. Sonuç: Transvajinal endometrial kalınlık endometrial patolojiler için histeroskopi gibi iyi bir diagnostik metod değildir.
ABSTRACT
Objective: To determine diagnostic role of endometrial thickness and hysterescopy in the evaluation of endometrial disorders. Material and Method: The patients who were thought to be endometrial pathologies were entered in this study. Endometrial thickness was measured with vaginal sonography. Hysteroscopy and D&C were performed with local anestesia. Mann Whitney U test was used for statistical analysis and p<0.05 was accepted to be statistically significant. Results: Thirty patients were enrolled in this study. Mean endometrial thickness was higher in patients with pathologic findings than normal. However it was not well correlated with histeroscopic findings. Hysterescopy was more useful diagnostic method for endometrial pathologies. Conclusion: Transvaginal endometrial thickness is not a good diagnostic method as hysterescopy for endometrial pathologies.