E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 10 Jul 2013
Year 2013 - Volume 23 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1563 Viewed424 Downloaded

Endometrial Stromal Tumors of the Uterus: A Retrospective Clinico-Morphological Analyses of 15 Patients
Uterusun Endometrial Stromal Tümörleri: 15 Vakalık Kliniko-Morfolojik Retrospektif Çalışma

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2013;23(3):160-7

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Tumors of the endometrial stroma are very rare mesenchymal tumors of the uterus with cytological and architectural features reminiscent of endometrial stromal cells. The aim of this study is to review our experience with endometrial stromal tumors, to analyze their clinical and histopathological features, and to compare our findings with previously published data. Material and Methods: A retrospective analysis was performed involving 15 patients between the years of 2005 to 2012, of cases of endometrial stromal tumors diagnosed at the Department of Pathology, Ankara University. Results: In the 7 year period, 15 cases of endometrial stromal tumor have been diagnosed in our department. The study included 1 endometrial stromal nodule, 8 endometrial stromal sarcoma and 6 undifferansiye stromal sarcoma. Patients? mean age at the time of diagnosis was 47,9 years. Vaginal bleeding was the most common presenting symptom. In 12 patients, definitive diagnosis of sarcoma was achieved only after surgical specimen analysis and in only 3 of them, physical examination combined with pelvic ultrasonography had suspected malignancy. All of the patients underwent surgery, myometrial invasion was noted in 14 of cases. Conclusion: We insist on the fact that endometrial stromal nodule is a rare disease to be carefully differentiated from other endometrial stromal tumors especially from endometrial stromal sarcoma, and for differing endometrial stromal sarcoma from undifferentiated endometrial sarcoma, marked cellular atypia and abundant mitotic activity is important clues.
ÖZET
Amaç: Endometrial stromanın tümörleri uterusun çok nadir görülen mezenşimal tümörleridir. Tümör hücreleri endometrial stromal hücrelere benzerler. Çalışmadaki amacımız merkezimizde değerlendirilen endometrial stromal tümörlerin, histopatolojik bulgularının klinik özellikleri ile korele edilerek değerlendirilmesi ve mevcut literatür ile karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: 2005-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalında endometrial stromal tümör tanısı almış 15 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Bulgular: Yedi yıllık sürede saptanan endometrial stromal tümör olgularının biri endometrial stromal nodül, 8'i endometrial stromal sarkom, 6'sı ise andiferansiye stromal sarkom olmak üzere 15 olgu saptanmıştır. Hastaların yaş ortalaması 47,9 yıl olarak saptanmıştır. Endometrial stromal sarkom olgularında yaş ortalaması 38,8 yıl bulunurken, andiferansiye stromal sarkom olgularının yaş ortalaması 60 yıl bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Vajinal kanama en sık semptom olarak saptanmıştır. Olguların 12'sinde tanıya cerrahi sonrasında ulaşılırken, 3 olguda pelvik muayene ve radyoloji ile malignite şüphesi belirmiştir. Tüm hastalar cerrahiye gitmiş, 14 olguda miyometrial invazyon saptanmıştır. Sonuç: Biz, nadir bir hastalık olan endometrial stromal nodüllerin diğer endometriyal stromal tümörlerden, özellikle de endometriyal stromal sarkomalardan ayırdedilebilmesi için ve endometriyal stromal sarkomaların andiferansiye endometrial sarkomalardan farkının anlaşılabilmesi için belirgin selüler atipi ve aşırı mitotik aktivitenin önemli ipuçları olduğunu ileri sürmekteyiz.