E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2688 Viewed2635 Downloaded

The Value Of SHBG As A High Risk Factor In Endometrial Cancers
Endometrium Kanserlerinde Yüksek Risk Faktörü Olarak SHBG'in Değeri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(1):64-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Endojen östrojenlerin ve SHBG'nin endometrial kanserle olan ilişkisini araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara. Gereç ve Yöntemler: Serum östradiol, testosteron ve Seks Hormon Bağlayıcı Globülin (SHBG) düzeyleri 12 endometrial kanser, 124 yüksek risk grubu ve 119 kontrol hastasında ölçülerek tüm hastaların endometrial biopsileri incelendi. Bulgular: Yaş ve parite artışı ile serum Estradiol (E2), serum Testosteron (T) ve SHBG azalmakta, hastaların ağırlıkları ile orantılı olarak E2 ve T artmakta, SHBG azalmakta; hipertansif hastalarda düzeyleri değişmezken diabetes mellituslu hastalarda E2 ve T'nin artıp, SHBG'nin azaldığı saptandı. SHBG 40 mmol/L düzeyi cut-off seçildiğinde endometrial patoloji saptamada spesifite %69.3, sensitivite %90.4 olarak bulundu. Sonuç: Yüksek risk grubu ve endometrial kanserli hastalarda steroid dengesinin değiştiği, düşük SHBG düzeylerinin yüksek risk faktörleri ile koordinasyon göstermesi nedeniyle düşük SHBG düzeyinin premalign - malign lezyon saptamada tanısal değeri olmakla birlikte tek başına bir tarama testi olarak kullanılamayacağı sonucuna varıldı. Ancak yüksek riskli hastaları saptamada ve bunlardan endometrial biopsi alınması için bir neden oluşturması açısından değeri olabileceği gösterildi.
ABSTRACT
Objective: To investigate the relationship of endogenous estrogens and SHBG with endometrial cancer. Institution: GATA, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara. Design: Serum Estradiol (E2), Testosteron (T) and sex Hormone Binding Globuline (SHBG) levels have been measured in 12 endometrial cancer, 124 high risk and 119 control patient and endometrial histology has been evaluated with biopsies. Results: Increase in age and parity were correlated with serum E2, T and SHBG decrease, weight and diabetes mellitus were correlated with E2, T increase and SHBG decrease; while hypertension was unrelated. When 40 mmol/L SHBG was taken as cut-off, specifity was 69.3%, whilst sensitivity 90.4%. Conclusions: We concluded that steroid balance is changed in high risk and endometrial cancer patients and coordination of low SHBG and high-risk suggests that SHBG may have screening value in searching premalign / malign lesions, but it can't be used alone as a screening test. In spite of this; we concluded that in investigating high-risk patients and as a cause to make an endometrial biopsy, SHBG may be valuable.