E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1029 Viewed414 Downloaded

Evaluation of 92 Cases of Prenatally Diagnosed Fetal Ventriculomegaly
Prenatal Tanılı Fetal Ventrikülomegalisi Olan 92 Olgunun İrdelenmesi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(2):84-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Prenatal dönemde fetal ventrikülomegali tanısı alan olguların klinik özelliklerinin ve prognozlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Ocak 1999-Aralık 2008 tarihleri arasında fetal ventrikülomegali tanısı alan 92 olgu irdelendi. Gebelerin tanı haftası, ilave yapısal anomali, kromozom anormalliği varlığı ve gebelik sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Tanı sırasındaki ortalama gebelik haftası 24.6 ± 6.1 (14- 39) hafta idi. Ventrikül genişliği 43 (%46.8), 29 (%31.5) ve 20 (%21.7) olguda sırasıyla 10-15 mm, 16-20 mm ve 20 mm üzerinde olarak saptandı. İzole ventrikülomegali, spina bifida, Dandy Walker malformasyonu, korpus kallosum agenezisi, araknoid kist ve ensefalosel bulguları sırasıyla olguların %19.6, %55.4, %7.6, %7.6, %5.4 ve %2.2'sinde izlendi. Serimizdeki olguların %50'sine tıbbi tahliye uygulandığı, % 3.3'ünün intrauterin, %26.1'inin doğum sonrası dönemde kaybedildiği, % 6.5' unda yaşayan çocukta morbidite olduğu ve %14.1'inin sağ ve sağlıklı olduğu saptandı. Canlı doğum yapan 43 olgunun 24 (%55.8)'ü doğum sonrası kaybedilmiş, 6 (%13.9)'sında morbidite ortaya çıkmış ve 13 (% 30.2)'ü sağlıklı olarak yaşamını devam ettirmektedir. Sağlıklı yaşayan izole ventrikülomegalili 4 ve spina bifidalı 3 olgunun ventrikül genişliği 10-15 mm arasındadır. Sonuç: Ventrikülomegali olgularında perinatal mortalite ve morbidite yüksektir. Özellikle erken tanı, ventrikülomegaliye neden olabilecek ilave patolojilerin tespitine, prognozun belirlenmesine ve ailelere terminasyon seçeneğinin sunulmasına olanak sağlar.
ABSTRACT
Objective: To evaluate clinical characteristics and prognosis of prenatally diagnosed fetal ventriculomegaly cases. Material and Methods: A retrospective investigation of the 92 consecutive cases of fetal ventriculomegaly diagnosed in utero in our clinic, 1999-2008 inclusive. Gestational age at diagnosis, associated malformations and chromosomal anomalies and obstetric outcomes were evaluated. Results: Gestational age at diagnosis was 24.6 ± 6.1 (14-39) weeks. Ventricular width was 10-15 mm, 16-20 mm and >20 mm in 43 (46.8%), 29 (31.5%) and 20 (21.7%) of cases respectively. Isolated ventriculomegaly, spina bifida, Dandy Walker malformation, corpus callosum agenesis, arachnoid cyst and encephalocele were encountered in 19.6%, 55.4%, 7.6% 7.6%, 5.4% and 2.2% of all patients, respectively. In our series 50% of the cases were medically aborted, 3.3% were lost in utero, 26.1% were lost during the postpartum period, 6.5% had developed various morbidities and 14.1% were alive and healthy. Twenty-four (55.8%) of the 43 livebirths were lost during the postnatal period, 6 (13.9%) had morbidities and 13 (30.2%) were healthy. The ventricular widths of the 4 healthy isolated ventriculomegaly and 3 healthy spina bifida cases were between 10-15 mm. Conclusion: Perinatal mortality and morbidity is high in prenatally diagnosed fetal ventriculomegaly. Early prenatal diagnosis allows detecting associated malformations, determining the prognosis and gives a chance for early termination of pregnancy.