E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2757 Viewed1643 Downloaded

Evaluation Of Mean Bone Mineral Density Of Turkish Postmenopausal Women With Quantitative Computerised Tomography
Türk Toplumunda Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi ile Kemik Mineral Dansitesi Düzeyleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):63-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi (KBT) ile yapılan kemik mineral dansitesi (KMD) ölçümlerinin Türk postmenopozal kadınları için ortalama değerlerini araştırmak ve KMD düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Materyel ve Metod: Bu çalışmada, en az 6 aydır menopozda olan 214 kadının KMD ölçümleri KBT ile yapıldı. Hastalarda, kemik dansitesini etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yaş, menopoz yaşı, menopoz süresi, menarş yaşı, sigara kullanımı, hormon replasman tedavisi, tahsil, egzersiz, boy, vücut ağırlığı gibi klinik parametreler kaydedildi ve multipl regresyon analizleri ile incelendi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 49.35± 5.97, ortalama menopoz yaşı 45.59 ± 5.24, ortalama menopoz süresi 49.11 ± 64.21 ay idi. Hastalarda ortalama KMD değeri 116.23 ± 29.12 mg/cm3 bulundu. Multipl regresyon analizleri ile kemik mineral dansitesini etkileyen bağımsız değişkenler menopoz süresi, menopoz yaşı ve eğitim düzeyi olarak belirlendi. Sonuç: Bu çalışmada, Türk postmenopozal kadınlarında KBT ile yapılan KMD ölçümlerin ortalamasının gelişmiş ülkelere göre daha düşük olduğu ve araştırılan çeşitli klinik parametreler arasında KBT düzeylerine etkili değişkenlerin menopoz süresi, menopoz yaşı ve eğitim düzeyi olduğu gösterildi.
ABSTRACT
Objective: Evaluation of mean bone mineral density (BMD) of Turkish postmenopausal women with Quantitative Computerized Tomography (QCT) and detection of clinical parameters which affect bone density. Institution: Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara. Material and Method: BMD measurements of 214 postmenopausal women, who were amenorrheic for at least 6 months, were performed with QCT. In order to detect the clinical variables which affect the BMD; age, age at menopause, months since menopause, smoking habits, hormone replacement therapy, education level, exercise, height and weight were recorded in a questionnaire and evaluated with regression analysis. Results: The mean age of the patients was 49.35 ± 5.97 years, and the mean months since menopause was 49.11 ± 64.21. Mean BMD for all patients was 116.23 ± 29.12 mg/cm3. When various clinical variables were tested, it was shown that most significant contributory factors to bone density BMD were months since menopause, age at menopause and education level. Conclusion: The mean BMD measured with QCT in Turkish postmenopausal women, seems to be lower that developed countries and among various clinical parameters, the duration of menopause, age at menopause and education level were the variables which contribute to bone density.