E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
3110 Viewed774 Downloaded

Evaluation Of Perinatal Mortality In Our Clinic
Kliniğimizdeki Perinatal Ölüm Olgularının Değerlendirilmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(2):69-73

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Kliniğimizdeki ölüdoğum ve erken neonatal ölümlerin nedenlerini; sosyodemografik ve obstetrik özelliklerini araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van. Materyel ve Metod: Toplam 800 doğum içindeki 51 ölüdoğum ve 26 erken neonatal ölüm olgusunun ölüm nedenlerinin genişletilmiş Aberdeen Sınıflamasına göre dağılımı incelendi; her iki grubun sosyodemografik ve obstetrik özellikleri 90 canlı doğum olgusundan oluşan kontrol grubunun özellikleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Perinatal mortalite oranı 1.000 canlı doğumda 96 olarak bulundu. Hem ölüdoğum (ÖD) hem de neonatal ölüm (NÖ) olgularında eğitimsizlik, antenatal takipsizlik ve düşük sosyoekonomik seviye gibi faktörler kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek oranlarda saptandı. İleri anne yaşı (³35) ve grandmultiparite (³5) oranları neonatal ölüm grubunda %26.9 (p>0.05); ölüdoğum grubunda sırasıyla %31.4 (p<0.01) ve %45.1 (p<0.0001) olarak bulundu. En önemli ölüm nedenleri ÖD grubunda preeklampsi-eklampsi (%29.4), ablasyo plasenta (%23.5) ve fetal anomali (%9.8); NÖ grubunda ise preeklampsi-eklampsi (%30.8), prematürite (%30.8), SGA (gebelik yaşına göre düşük ağırlık)(%11.5) ve fetal anomali (%11.5) olarak saptandı. Sonuç: Populasyonumuzda en önemli perinatal mortalite nedenleri preeklampsi-eklampsi, prematürite, SGA, ablasyo plasenta ve fetal anomalilerdir. Perinatal ölüm olgularında eğitimsizlik, antenatal takipsizlik ve düşük sosyo-ekonomik seviye gibi faktörler yüksek oranlardadır. Bu nedenle ilgili sosyoekonomik ve kültürel parametrelerde iyileşme sağlanmadan sadece tıbbi tedbirler ile perinatal mortalitede önemli azalmalar sağlanması mümkün görünmemektedir.
ABSTRACT
Objective: To investigate the causes and sociodemographic and obstetric features of stillbirths and early neonatal deaths in our clinic. Institution: Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Van. Materials and Methods: The reasons of 51 stillbirths and 26 early neonatal deaths in 800 deliveries were classified by using extended Aberdeen classification; and sociodemographic and obstetric features of them were compared to control group which includes 90 live-births. Results: Perinatal mortality ratio was 96/1.000 live-births. Illiteracy, poor antenatal follow-up and low socioeconomic level were found significantly higher in both stillbirth and neonatal death groups than control group. Advanced maternal age (³ 35) and grandmultiparity (³ 5) rates were both 26.9% (p>0.05) in neonatal death group, 31.4% (p<0.01) and 45.1% (p<0.0001) in stillbirth group, respectively. The most important reasons of deaths were found preeclampsia-eclampsia (29.4%), abruptio placenta (23.5%) and fetal anomaly (9.8%) in stillbirth group, whereas preeclampsia-eclampsia (30.8%), prematurity (30.8%), fetal anomaly (11.5%) and small-for-gestational age (SGA)(11.5%) in neonatal death group. Conclusion: Preeclampsia-eclampsia, prematurity, SGA, abruptio placenta and fetal anomaly are the most important causes of perinatal mortality in our population. Illiteracy, poor antenatal follow-up and low socioeconomic level had significant effect on the stillbirths and neonatal deaths. It seems impossible to reduce the perinatal mortality without improvement in socioeconomic and educational factors only with proper medical care.