E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2860 Viewed1011 Downloaded

Evaluation of the Risk Factors for Preterm Labor
Preterm Doğum Eylemi İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):161-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Preterm doğumun erken tanısı, preterm doğum için risk faktörlerinin belirlenmesi. Gereç ve Yöntemler: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na 2002- 2003 yılları arasında, 22-35 gebelik haftaları arasında, erken doğum tehdidi şüphesiyle başvuran ve hastaneye yatırılarak takip edilen 101 olgu değerlendirildi. Bulgular: Erken doğum tehdidi tanısıyla başvuran gebelerin 47'si (%46.5) preterm (37. haftadan önce), 54'ü (%53.5) miadında doğum yaptı. Kollum uzunluğunun 25 mm ve altında olması preterm doğum için bir risk olarak değerlendirildiğinde, preterm doğum yapanların kollum uzunluklarının 25 mm ve altında olması anlamlıydı (t:3.81; p<0.001 ). Erken doğum yapanların %78.9'nun kollum uzunluğu 25 mm ve altındayken, miadında doğum yapanlarda bu oran %21.1 idi. Her iki grup arasında hunileşme varlığı açısından çok ileri derecede fark saptandı (x²: 16.63; p=0.0001 ). Hunileşme varlığı olan gebelerin %79.3'ü preterm doğum yaparken, %20.7'si miadında doğum yapmıştı. Servikal uzunluk kısalması ile hunileşmenin ortaya çıkması arasındaki korelasyon analizinde aynı yönde zayıf ilişki saptanmıştır. Preterm doğum için risk faktörü olabileceğini düşündüğümüz unsurlar bir araya getirilerek ikili lojistik regresyon analizi yapıldı, sonuç olarak preterm doğum için önemli risk faktörü hunileşme varlığı bulundu. Hunileşmesi olanlar olmayanlara göre 2.73 kat daha fazla preterm doğum yapmaktaydı. Sonuç: Çalışmamızda erken doğum yapanların %78.9'nun kollum uzunluğu 25 mm ve altındayken, miadında doğum yapanlarda bu oran %21.1 idi. Hunileşme varlığı olan gebelerin %79.3'ü preterm doğum yaparken, %20.7'si miadında doğum yapmıştı. Hunileşmesi olanlar olmayanlara göre 2.73 kat daha fazla preterm doğum yapmaktaydı.
ABSTRACT
Objective: To determine the etiological risk factors to provide an early diagnosis in preterm labor. Material and Methods: 101 pregnant women (n=101) between 22- 35 gestational weeks who admitted to İstanbul University, Cerrahpaşa School of Medicine, Clinic of Obstetrics and Gynecology, as preterm labor threat and hospitalized in 2002- 2003, were investigated in scope of possible risk factors. Results: 47 (46.5%) patients who presented as preterm labor suspicion had preterm labor (before 37 gestational weeks) and 54 (53.5%) of them delivered at term. If ≤25 mm collum length is to be accepted as a risk factor for preterm labor, collum length of ≤25 mm was found to be significant in women who had preterm labor (t:3.81; p<0.001). 78.9% of women who had preterm labor had a collum length of ≤25 mm, while this ratio was 21.1% in term labors. There was a significant difference in presence of funneling between the two groups (x²: 16.63; p=0.0001). 79,3% of women with funneling sign had preterm labor, while the remaining 20.7% had labor at term. A logistic regression analysis was set for the factor which is mentioned to be risk factor for preterm labor, funneling is found to be the important risk factor for preterm labor. Women with funneling sign would have 2.73 times more preterm labor when compared to women without funneling sign. Conclusion: In our study, 78.9% of women who had preterm labor had ≤25 mm collum length, while this ratio was 21.1% in women who had birth at term. 79.3% of women with funneling sign had preterm labor, while 20.7% of them had labor at term. Women with funneling would have 2.73 times more preterm labor when compared to women without funneling.