E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2386 Viewed723 Downloaded

Evaluation of Tubal Ligation Cases
Tubal Ligasyon Olgularının Değerlendirilmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):262-4

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: İki hastanede kontraseptif yöntem olarak tübal ligasyonu seçen kadınların retrospektif olarak incelenmesi.Çalışmanın yapıldığı yer: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Sosyal Sigorta Kurumu Doğumevi, EskişehirMateryal ve Metod: Aynı şehirdeki iki farklı hastanede Ocak ve Aralık 1999 tarihleri arasındaki bir yıllık sürede tübal ligasyon yapılan kadınların hastane kayıtları ve hasta dosyaları yaş, reprodüktif karakterler ve tübal ligasyonda kullanılan teknikler yönünden araştırıldı.Bulgular: Detaylı danışmanlık sonrası, kontrasepsiyon isteği ile başvuran 1250 kadından yaş ortalaması 32.1(0.3 yıl (24-42 yıl) olan toplam 225 kadın (%18.0) kontraseptif yöntem olarak tübal ligasyonu tercih etti. 219 kadında (%97.3) gebelik sayısı iki ya da daha fazla idi. İkiyüz dokuz kadının (%92.9) en az iki doğumu, 207 kadının (%92.0) en az iki yaşayan çocuğu vardı. Tübal ligasyon, hepsi Pomeroy tekniği ile olmak üzere 117 kadında (%52.0) Sezaryen seksio sırasında yapılırken, 108 kadına (%48.0) interval tübal ligasyon şeklinde uygulandı. İnterval tübal ligasyon 79 kadına (%73.1) laparoskopik Yoon halkası uygulaması, 29 kadına ise (%26.9) mini laparatomi ve Pomeroy tekniği ile yapıldı. Hiç bir kadında başarısızlık ve intraoperatif ya da postoperatif majör komplikasyon gelişmedi.Sonuç: Açık ve detaylı danışmanlığın çok düşük başarısızlık ve komplikasyon hızına sahip olan tübal ligasyonu seçen çiftlerin sayısını artırabileceği ve danışmanlığın ayrıca yüksek pişmanlık olasılığını da önlemek için önemli olduğu düşünüldü.
ABSTRACT
Objective: Retrospective evaluation of the women who had chosen tubal ligation as a contraceptive method in two hospitals.Institution: Osmangazi University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology and Social Security Maternity Hospital, Eskişehir.Materials and Methods: Hospital records and patient charts of the women to whom tubal ligation were performed in two different hospitals of the same city in a period of one year between January and December 1999 were reviewed according to age, reproductive characteristics and the technique used for tubal ligation. Results: After detailed counselling, of the 1250 women who applied for contraception a total of 225 women (18.0%) preferred tubal ligation as a contraceptive method with a mean age of 32.1(0.3 years (24-42 years). The number of pregnancies was two and more in 219 woman (97.3%). Two hundred nine women (92.9%) had at least two deliveries, and 207 women (92.0%) had at least two living children. Tubal ligation was performed during cesarean section in 117 women (52.0%), all with Pomeroy technique and interval tubal ligation was performed in 108 women (48.0%). Interval tubal ligation was done by laparoscopic Yoon ring application in 79 women (73.1%) and by mini laparatomy and Pomeroy technique in 29 women (26.9%). There was no failure and major intraoperative or postoperative complication.Conclusion: It is suggested that clear and comprehensive counselling could increase the number of couples who prefer tubal ligation which have very low failure and complication rate and counselling is also important to prevent the high possibility of regret.