E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
5008 Viewed1462 Downloaded

Fetal Umbilikal ve Orta Serebral Arter Doppler İndekslerinin Preeklamptik Gebelerde Doğum Sonuçlarını Belirlemede Etkinlikleri
Fetal Umbilikal ve Orta Serebral Arter Doppler İndekslerinin Preeklamptik Gebelerde Doğum Sonuçlarını Belirlemede Etkinlikleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(3):122-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: 31 hafta ve üstü preeklamptik gebelerde umbilikal arter (UA) ve orta serebral arter (OSA) Doppler indeksleri ve OSA/UA pulsatilite indeksleri (Pİ) oranının kötü perinatal sonuçları belirlemede etkinliklerini araştırmaktır. Çalışmanın yapıldığı yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Materyal ve metod: 34 preeklamptik ve 95 normal gebede UA sistol-diyastol (S/D) oranı, UA pulsatilite indeksi (Pİ), OSA Pİ ve OSA/UA Pİ oranına bakılarak; normal gebe-lerle preeklamptik gebeler klinik ve Doppler paramet-releri açısından karşılaştırıldı. Prenatal Doppler bulgularının kötü perinatal sonuçları belirlemede özgüllük, duyarlılık, pozitif ve negatif prediktif değer ve tanısal doğrulukları belirlendi. Bulgular: Preeklamptik gebeler klinik ve Doppler paramet-releri açısından normal gebelerden yaş ve gravida dışında farklı bulundu (p<0.05-p<0.001). Normal gebelerde OSA/UA Pİ oranı ortalamasının 2 standart sapma altı (1.03) kesme (cut off) değeri olarak alındı. Bu değerin üstü normal, altı anormal olarak kabul edildi. UA S/D oranının duyarlılığı %75 ve tanısal doğruluğu %82; UA Pİ nin duyarlılığı %50 ve tanısal doğruluğu %77; OSA/UA Pİ oranının duyarlılığı %56 ve tanısal doğruluğu %77 olarak belirlendi. Kötü perinatal sonuçları belirlemede UA S/D oranı en etkin, OSA/UA Pİ oranı ise i-kinci en etkin parametre olarak belirlendi; OSA Pİ tek başına yetersiz bulundu. Hipoksinin şiddetini belirlemede OSA/UA Pİ oranı değerli parametre olarak bulundu. Sonuç: Fetal UA Doppler indeksleri ve OSA/UA Pİ oranı kötü perinatal sonuçları belirlemede yüksek doğruluk oranına sahiptir. Hipoksinin şiddetinin belirlenmesinde OSA/UA Pİ oranı değerli bir parametredir. Bu nedenle yüksek riskli gebeliklerin değerlendirilmesinde UA ve orta se rebral arter Doppler indeksleri birlikte kullanılmalıdır.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the efficacy of abnormal Doppler indices of umbilical and middle cerebral arteries for prediction of adverse perinatal outcomes in preeclamptic pregnancies whose gestational age were 31 weeks and above. Institution: Karadeniz (Blacksea) Technical University, Faculty of Medicine. Material and Method: The umbilical arterys ratio of systol- diastol (UA S/D), the UA pulsatility index (UA PI), middle cerebral arterys (MCA=OSA) PI and the ratio of MCA / UA PI were all compared to predict the perinatal outcomes in 34 preeclamptic and 95 normal pregnant women. Sensitivity, specifity, positive and negative predictive values and diagnostic accuracy of the results of prenatal Doppler study were determined. Results: There was significant difference (p<0.05-p<0.001) according to the Doppler and clinical parameters except age and gravidy between control and preeclamptic subjects. Two Standart Deviation below the mean of MCA/UA PI ratio of the normal pregnancies (1.03) was obtained as cutoff value, the values above this were considered normal, and the values below this were considered abnormal. The sensitivity and diagnostic accuracy of UA S/D were 75% and 82% respectively. The sensitivity of UA PI was 50% and diagnostic accuracy was 77%. The sensitivity and diagnostic accuracy of MCA/UA PI were 56% and 77% respectively. The most effective parameter for prediction of adverse perinatal outcomes was UA S/D. MCA/UA PI was less effective than UA S/D. MCA PI was not valuable alone. MCA/UA PI was a valuable parameter to determine the degree of hypoxia. Conclusion: For prediction of adverse perinatal outcomes, fetal UA Doppler indices and MCA/UA PI ratio have high diagnostic accuracy. For prediction of fetal hypoxia MCA/UA PI was found to be an effective parameter. For the prediction of fetal hypoxia and perinatal adverse outcomes of high risk pregnancies, the combination of umbilical and cerebral Doppler indices should be used together to increase the diagnostic accuracy.