E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1999 - Volume 9 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2649 Viewed4853 Downloaded

Serum Ferritin Levels And Pregnancy Outcome
Gebelik Gidişinde Serum Ferritin Değerlerinin Önemi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1999;9(3):175-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Serum ferritin düzeylerinin gebelik gidişi üzerindeki önemini araştırmak Çalışmanın Yapıldığı Yer: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Materyal ve metod: 24.gebelik haftasını dolduran 148 gebede serum ferritin düzeylerine bakıldı. Ferritin düzeyleri Biyokimya Anabilim Dalı laboratuvarında, Behring BNA 100 nefelometre cihazında, nefelometrik yöntem ile ölçüldü. Olguların gebelikleri terme kadar izlendi. Normal seyirli gebelikler ile preeklampsi, erken membran rüptürü, intrauterin gelişme geriliği, erken doğum gibi komplikasyon gelişen gebeliklerdeki serum ferritin düzeyleri karşılaştırıldı. İstatiksel analiz için Mann Whitney-U testi kullanıldı. Bulgular: 148 gebenin ortalama serum ferritin düzeyleri 15.5 ± 9.04 mg/l olarak hesaplandı. Serum ferritin düzeyleri gebelik haftalarına göre incelendiğinde olgular arasında istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı. Gebelikleri komplikasyonsuz seyreden 102 olgunun ortalama serum ferrritin düzeyleri 14.79 ± 8.14mg/l idi. Gebelik komplikasyonları gelişen 21 olgunun ortalama serum ferrritin düzeyleri ise 15.8 ± 11.52mg/l olarak bulundu. Her iki grup arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık saptanmadı. 20 olguda erken doğum oldu. Term ve preterm doğumlardaki ferritin düzeyleri arasında istatiksel anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuçlar: Gebelikte serum ferritin düzeylerinin ölçümünün, gebelik komplikasyonlarının belirteçi olmadığı ve ek bir yarar sağlamadığı sonucuna varıldı.
ABSTRACT
Objective: The relationship between serum ferritin levels and pregnancy outcome were investigated in this study.. Institution: Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli University Medical Faculty- Kocaeli Materials and methods: Serum ferritin levels of 148 pregnant women with more than 24 weeks gestation were measured. 22 of 148 women have had pregnancy complications such as premature rupture of membranes, preeclampsia, intrauterine growth retardation, pretem labor. Serum ferritin levels were measured at the Biochemistry laboratory using Behring BNA 100 machine by meansof nephelometric method. All cases were observed till term. Serum ferritin levels of normal pregnancy cases and those of cases complicated with preeclampsia, premature rupture of membranes, intrauterine growth retardation and pretem labor were compared Mann Whitney-U test was used for statistical analysis. Results: Mean serum ferritin levels of 148 pregnant women were found to be 15.5±9.04 mg /. There was no statistically significant difference between gestational ages. Mean serum ferritin levels, in 102 normal pregnancies cases and in 21 complicated cases were 14.79 ± 8.14 mg/l and 15.8 ± 11.52mg/l respectively. There was no statistically significant difference between two groups. There were 20 premature deliveries. There was no statistically significant difference between serum ferritin levels of term and preterm pregnancy cases. Conclusion: It ıs concluded that the measurement of serum ferritin levels has no value in predicting pregnancy complications.