E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1297 Viewed910 Downloaded

Activated Protein C Resistance And Clinical Significance In Patients Diagnosed Thromboembolic Attack During Pregnancy And Puerperium
Gebelik ve Puerperium Döneminde Tromboemboli Gelişen Hastalarda Aktif Protein C Rezistansı ve Klinik Önemi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(2):73-80

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı gebelik ve puerperal dönemdeki tromboembolizm ile aktif protein C rezistansı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışma Planı: Gebelik ve puerperal dönemde tromboembolik komplikasyonu olan 35 kadında aktif protein C rezistansı analiz edilmiştir. Aktif protein C rezistansı test sonuçları aktif protein C oranları olarak ifade edilmiş, 1in altındaki değerler aktif protein C rezistansı olarak alınmıştır. Sonuçlar: Gebelik ve puerperal dönemde tromboembolik komplikasyonu olan kadınlardan 11(%31.42)sinde aktif protein C rezistansı saptanmıştır Tartışma: Gebelik ve puerperal dönemde tromboembolik komplikasyon öyküsü olan kadınlarda aktif protein C rezistansı oranı oldukça yüksek olarak bulunmuştur ancak bizim bulgularımızı destekleyecek ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: The objective of this study is to evaluate the association between venous thromboembolism during pregnancy and puerperium and activated protein C resistance. Study Desing: Activated protein C resistance was analyzed in 35 women with thromboembolic complications during pregnancy and puerperium. Results of the activated protein C resistance test were expressed as activated protein C ratios, values <1 indicating activated protein C resistance. Results: Activated protein C resistance was found in 11(%31.42) of women with thromboembolic complications during pregnancy and puerperium. Conclusion: Activated protein C resistance was found to be highly prevalent in women with history of thromboembolic complications during pregnancy and puerperium but further studies are necessary to confirm our findings.