E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2006 - Volume 16 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
1861 Viewed609 Downloaded

Gastroesophageal Reflux Disease In Pregnancy And Treatment
Gebelikte Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Tedavisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2006;16(1):12-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Gastroözofageal reflü ve onun yaygın semptomu olan epigastrik yanma, gebeliklerin üçte ikisinde görülmektedir. Gebelikte yükselen progesteron ve östrojen gibi hormonların alt özofageal sfinkter basıncını azaltması temel faktördür. Hormonal faktörlerin yanı sıra mekanik faktörler de reflü oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Epigastrik yanmayı kötüleştirecek gıdalardan sakınma, yatak başının yükseltilmesi gibi yaşam biçimi modifikasyonları tedavinin başlangıcını oluşturur. Gebelikte sistemik ilaç toksisitesini önlemek için antasid gibi sistemik etkisi olmayan ilaçlar düşünülmeli ve bu tedaviye dirençli veya ciddi olgularda H2 reseptör blokerleri kullanılmalıdır.
ABSTRACT
Gastroesophageal reflux (GER) and its major symptom heatburn, occur in two third of all pregnancies. The basic factor is decreased pressure of lower esophageal sphincter due to elevated levels of progesterone and ostregene in pregnancy. Mechanical factor also plays a role beside hormonal factors. The initial tretment involves modifications of lifestyle such as avoiding certain foods that may agrevate heatburn and elevating on lying. To protect from systemic drug toxicity in pregnancy antacids which have no systemic effects should be administered and there is refractory or serious cases, H2 receptör blockers can be used.