E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2003 - Volume 13 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1328 Viewed380 Downloaded

The Bone Mineral Density In Early Postmenopausal Women Who Used Combined Type Oral Contraceptive
Geçmişte Kombine Tip Oral Kontraseptif Kullanan Erken Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2003;13(3):190-3

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: 87 erken postmenopozal kadında; geçmişte kombine tip oral kontraseptif kullanımına göre kemik mineral yoğunluğu farkını araştırmak.Yöntem: Ocak 1998 ? Aralık 2001 arasında kliniğimize başvuran, menopoz süresi <5 yıl olup herhangi bir hormon replasman tedavisi almamış, sağlıklı postmenopozal kadınlar çalışmaya dahil edildi. Vertebral ve femoral kemik mineral yoğunlukları, dual-enerji x-ray absorptiometri ile değerlendirildi.Bulgular: Femur boynu kemik mineral yoğunluğu ile kombine tip oral kontraseptif kullanımı arasında pozitif korelasyon vardı (p = 0.05). Bu etkinin özellikle 24 aydan uzun süreli kombine tip oral kontraseptif kullanan kadınlarda ortaya çıktığı saptandı (p = 0.02).Sonuçlar: Bu çalışmada, uzun süreli kombine tip oral kontraseptif kullanımı ile kemik mineral dansitesi arasında pozitif bir ilişki saptandı. Endometrium ve over kanserine karşı koruyucu etkinliğinin yanısıra kemik mineral dansitesi üzerinde olumlu etkisi de kombine tip oral kontraseptiflerin uzun dönem yararları arasında sayılabilir.
ABSTRACT
Objective: To investigate the difference of bone mineral density in 87 early postmenopausal women regarding to combined-type oral contraceptive use.Material-Method: Healthy postmenopausal women, who admitted to our clinic between January 1998 and December 2001 with menopausal age < 5 years, and to whom hormone replacement therapy was not given were included in the study. Vertebral and femoral bone mineral density was measured by dual-energy x-ray absorptiometry.Results: There was a positive correlation between femoral neck bone mineral density and combined type oral contraceptive use (p = 0.05). It was determined that this affect was more pronounced in women who used oral contraceptive over 24 months (p = 0.02).Conclusion: In this study, it was found a positive relation between long-term use of combined-type oral contraceptive and bone mineral density. The positive effect of combined-type oral contraceptives on bone mineral density may be respected as long-term advantages, along the protective effects on endometrium and ovarian cancer.