E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 10 Jul 2013
Year 2013 - Volume 23 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1332 Viewed503 Downloaded

The Comparison of Insülin Resistance, Laboratory Results and Clinical Factors in Gestational Diabetes Mellitus Patients with Normal Pregnant Women without Glucose Intolerance
Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Normal Glukoz Toleransına Sahip Gebelerde İnsülin Direnci, Laboratuvar Bulguları ve Klinik Faktörlerin Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2013;23(3):141-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) tanısı alan hastalarda ve glukoz intoleransı olmayan normal gebelerde insülin direnci, laboratuvar bulguları ve klinik faktörleri karşılaştırmak. Gereç ve Yöntemler: 24-28. gebelik haftasında GDM tanısı almış 55 hasta ve glukoz intoleransı tespit edilmeyen 50 normal gebe çalışmaya alındı. Antenatal takiplerine devam etmeyen veya gebelik sürecinde komplikasyon gelişen gebeler çalışma dışı bırakıldı (n=25). İstatistiksel değerlendirme kalan 40 GDM ve 40 glukoz intoleransı olmayan gebe üzerinden yapıldı. Çalışmaya dâhil edilen hastalardan 24-28. gebelik haftalarında açlık maternal kan örneğinde total kolesterol, trigliserid, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL), HbA1c, glukoz, insülin ve C-peptid düzeyleri ölçüldü. İnsülin direnci, HOMA-IR (homeostasis model assessment- insülin resistance) indeksi ile kaydedildi. Ölçümlerin her iki grup arasındaki ve tespit edilen diğer klinik-laboratuvar faktörlerle ilişkisi incelendi. Bulgular: GDM'lilerde sağlıklı gebelere göre HbA1C, C-peptit, insülin, glukoz, trigliserid, LDL düzeyleri anlamlı olarak yüksekti. Total kolesterol ve HDL düzeyleri bakımından istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu. Hesaplanan HOMA-IR skoru GDM'lilerde sağlıklı gebelere göre anlamlı olarak daha yüksekken; c-peptit/insülin ve c-peptit/glukoz oranı anlamlı olarak düşüktü. Sonuç: Artmış maternal yağlanma ve plasenta hormonlarının insülin karşıtı etkisinin kombinasyonunun yol açtığı insülin direncinin GDM patogenezinde önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Bu çalışmada da HOMA-IR'nin GDM olasılığını yaklaşık sekiz kat arttırdığı tespit edilerek; GDM patogenezinde insülin direncinin temel faktörlerden biri olduğu gösterilmiştir
ABSTRACT
Objective: To compare insülin resistance, laboratory results and clinical factors in gestational diabetes mellitus (GDM) patients with normal pregnant women without glucose intolerance. Material and Methods: 55 GDM patients and 50 normal pregnant women who were between 24th and 28th week of gestation included in this study. 25 patients who had not completed antenatal visits or had developed complications during pregnancy period were excluded from study. Statistical analysis was performed for the rest of 40 GDM and 40 normal pregnant women without glucose intolerance. Total cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), HbA1c, glucose, insülin and c-peptide levels were measured between 24th-28th week of gestation after starvation in maternal blood sample which included into study. The relationship between these groups? measurements and the other established clinical-laboratory factors were investigated. Results: HbA1c, c-peptide, insülin, glucose, triglyceride and LDL levels were significantly higher in GDM patients compared with the group of patients with normal glucose tolerance. There was not significant difference in terms of total cholesterol and HDL levels. Calculated HOMA-IR score was significantly higher and c-peptide/insülin and c-peptide/glucose ratio were lower in GDM patients compared with the group of patients with normal glucose tolerance. Conclusion: It is accepted that increased maternal adipocyte and plasental hormones? effect aganist insülin combination had an important role in GDM pathogenesis. In this study; we ascertained that HOMA-IR was raised GDM probability 8 fold and showed that insülin resistance was one of the basic factor in GDM pathogenesis.