E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2424 Viewed2780 Downloaded

Glanduler Cell Lesions Of Uterine Cervix
Serviksin Glandüler Hücreli Lezyonları

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(4):292-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Adenokarsinoma in situyu da içine almak sureti ile servikal glandüler hücre anomalileri uterin serviksin sık rastlanmayan lezyonlarıdır. Bu anomalilerin sıklığı başarılı servikal sitolojik tarama programlarının sonucunda giderek artmakla birlikte bu değişiklik tarama programları sonucunda saptanan yassı hücreli lezyonların sonucudur. Serviksin glandüler epitelinden orjin alan bu lezyonlar minimal sitolojik atipiden adenokarsinoma in situya kadar değişen bir klinik spektrumda izlenmektedir. Endoservikal yerleşimli olmaları, atipik gross görünümleri ve mutad olmayan kolposkopik bulguları nedeni ile tanı konması güçtür. Yetersiz tanı ve tedavi rezidüel hastalık ve nükslere yolaçabilmektedir. Bu yazıda değişik servikal glandüler hücre anomalilerinin epidemiyolojisi, moleküler patogenezi, değişik alt gruplardaki histolojik ve sitolojik özelliklerini gözden geçirip bu değişikliklere nasıl tanı konup yaklaşımın nasıl olması gerektiğini tartışacağız.
ABSTRACT
Cervical glanduler cell anomalies including adeno carcinoma in situ are rare uncommon neoplastic changes of uterine cervix. Incidence of these abnormalities is increasing due to succesful cervical cytologic screening programs. Although this change is result of decrease of squamous cell lesions due to screening. These lesions which originated from the glanduler epithelium of uterine cervix show a wide range of spectrum between the minimal cytological atypia to adenocarcinoma in situ. Diagnosis is difficult because of endocervical localization, atypic gross apperance, and unusual colposcopic findings. Therefore insufficent diagnosis and suboptimal treatment cause residual disease and relapses. In this article we review the epidemiology, molecular pathogenesis, histologic and cytologic features of the various subtype of this disorders and discuss how to diagnose and manage this neoplastic changes.