Contents    Cover    Publication Date: 10 Nov 2014
Year 2014 - Volume 24 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
927 Viewed1092 Downloaded

Factors That Effect the Success of Induction of Labor in Pregnancies Who Have Low Bishop Scores and Undergoing Labor Induction Because of Prolonged Pregnancy
Gün Aşımı Gebelik Nedeni ile Doğum İndüksiyonu Uygulanan Düşük Bishop Skoru Olan Gebelerde İndüksiyon Başarısını Etkileyen Faktörler

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2014;24(4):198-204

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Son adet tarihine göre 41. gebelik haftası ve daha uzun gebelik süresi olan, düşük Bishop skoru olan gebeliklerde, uygulanan doğum indüksiyonun başarısını etkileyen faktörleri bulmak amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Haziran 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında hastanemize gün aşımı gebelik tanısıyla yatırılan düşük Bishop skorlu 77 gebe, bu prospektif çalışmada yer aldı. Hastaların, gestasyonel haftası, gravida, parite, beden kitle indeksi (BKİ), eğitim durumları, sigara kullanımı, hemoglobin düzeyleri, başlangıç Bishop skorları, oksitosin desteği ihtiyacı olup olmaması, taşisistoli varlığı, doğum şeklinin nasıl gerçekleştiği, yenidoğanın birinci ve beşinci dakika Apgar skoru, yenidoğanın doğum ağırlığı ve yenidoğanın yoğun bakım ihtiyacı olup olmadığı kaydedildi. İndüksiyona yanıt verip vajinal doğum yapanlar ile yanıt vermeyip sezaryen olan grup kaşılaştırıldı. Sonuçlar arasında istatistiksel önem düzeyi için p değeri <0,05 olarak alındı. Bulgular: Hastaların 51'inin gebeliği vajinal doğumla, 26'sının gebeliği sezaryenle gerçekleşti. Sezaryen ile doğum yapan kadınların BKİ ortalaması 28,0±3,3 iken, normal doğum yapan kadınların BKİ ortalaması 30,1±4,4 olarak bulundu (p=0,039). Normal doğum yapan kadınların doğum sayılarının ortalaması 1,2±1,4 iken, sezaryen ile doğum yapan kadınların doğum sayılarının ortalaması 0,27±0,87 olarak bulundu (p=0,001). Taşisistoli izlenen kadınların 5 (%100)'i de sezaryen ile doğum yaparken, normal doğum yapan kadınların hiçbirinde taşisistoli izlenmedi (p=0,003). Vajinal yoldan doğum yapan kadınların bebeklerinin birinci ve beşinci dakika Apgar skorları daha yüksek bulundu. (p=0,001). Vajinal yoldan doğan bebeklerin 4 (%7,8)'ünün, sezaryen ile doğan bebeklerin 7 (%26,9)'sinin doğum sonrası, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı oldu (p=0,037). Sonuç: Doğum şeklini etkileyen faktörler olarak parite, BKİ, indüksiyonun başlangıcından doğuma kadar geçen süre ve taşisistoli bulunmuştur. Parite ve taşisistolinin doğum şeklini belirleyen önemli faktörler olduğu saptanmıştır.
ABSTRACT
Objective: It's aimed to find the factors effecting the success of labor induction in pregnancies with low Bishop scores, undergoing labor induction at 41 week or longer gestational age. Material and Methods: 77 pregnant women hospitalized between June 2012 and April 2013 for prolonged pregnancy with low Bishop scores, were enrolled into this prospective study. Patient's gestational week, gravida, parity, body mass index (BMI), educational status, smoking status, hemoglobin levels, initial Bishop scores, support of oxytocin, presence of tachysystole, birth type, the 1st and 5th minute Apgar scores of newborns, birth weight of newborns, necessity for intensive care of newborn were recorded. Women who respond labor induction and delivered vaginally and women gave birth by cesarean section because of failed labor induction were compared. The p-value was taken as <0.05 for the level of statistical significance among the results. Results: The pregnancy of 51 of these women was deliveried vaginally and the pregnancy of 26 was by caesarean. The average BMI of women who gave birth by cesarean section was 28.0 ±3.3, and who gave birth by vaginal delivery were 30.1±4.4 (p=0.039). The average parity of women who gave birth by vaginal delivery was 1.2±1.4, and who gave birth by caesarean were 0.27±0.87 (p=0.001). 5 (100%) of women who had tachysystole gave birth by caesarean section (p=0.003). The newborn that was delivered vaginally had higher 1st and 5th minute Apgar scores. (p=0.001). 4 (7.8%) of women who gave birth by vaginally and 7 (26,9%) of women who gave birth by cesarean section needed for neonatal intensive care (p=0.037). Conclusion: Parity, BMI, time interval between labor induction to delivery and tachysystole were found as the factors effecting the type of delivery. Parity and tachysystole were found significant factors in determining the type of delivery.