E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
792 Viewed255 Downloaded

The Accuracy Of Ultrasonographic Screening Of Fetal Macrosomia In Postdates Pregnancies
Gün Geçmesi Olan Gebelerde Makrozominin Araştırılmasında Ultrasonografik Taramanın Duyarlılığı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1994;4(3):170-2

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Ultrasonografik taramanın güvenilirliğinin gün geçmesi olan gebeliklerde fetal makrozomi açısından değerlendirilmesi. Çalışmanın Yapıldığı Yer: GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Materyal ve Metod: Retrospektif olarak, beklenen doğum tarihinden 7 gün veya daha fazla gün geçmesi olan ve doğumdan yedi gün önce ultrasonografi uygulanan 466 gebe olguda Hadlock formülü kullanılarak bulunan tahmini doğum ağırlıkları gerçek doğum ağırlıklarıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Fetusların %27.25'inin 4000 g.dan, %2.57'sinin 4500 g.dan fazla ağırlıkta olduğu görüldü. Gerçek hata ortalaması %8.9 ± 5.4 idi. Sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %60, %92, %69 ve %88 olarak bulundu. Sonuç: Gün geçmesi olan gebeliklerde fetal makrozomi taraması için ultrasonografik fetal ağırlık tahmininin düşük bir pozitif prediktif değeri olduğu kanısına varıldı.
ABSTRACT
Objective: The accuracy ultrasonographic screening of fetal macrosomia in postdates pregnancies is investigated. Institution: GATA School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. Material and Methods: Estimated fetal weights derived from Hadlock formula are compared to birth weights in 466 postdates pregnancies who had ultrasonographic assessment within one week before delivery, retrospectively. Findings: 27.25% of infants were over 4000 g. and 2.57% were over 4500 g. The mean percent absolute error was 8.9 ± 5.4%. the sensitivity, specifity, positive and negative predictive values for ultrasonographic diagnosis of macrosomia were 60%, 92%, 69% and 88% respectively. Results: We concluded that ultrasonographic screening for macrosomia in postdates pregnancies is associated with a low positive predictive value.