E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2220 Viewed498 Downloaded

Evaluation of 52 Cases with Prenatally Diagnosed Mild Fetal Ventriculomegaly
Hafif Fetal Ventrikülomegali Prenatal Tanısı Olan 52 Olgunun İrdelenmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(3):165-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Prenatal dönemde hafif fetal ventrikülomegali tanısı alan olguların klinik özelliklerinin ve prognozlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntemler: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Ocak 2000 - Ocak 2009 tarihleri arasında ventrikül genişliği 10 ile 15 mm arasında ölçülen ve hafif fetal ventrikülomegali tanısı konulan 52 olgu irdelendi. Gebelerin tanı haftası, ventrikül genişlikleri, ilave yapısal ve kromozomal anomali varlığı ve gebelik sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Tanı sırasındaki ortalama gebelik haftası 21.8 ± 4.6 (15-35) hafta idi. İlave yapısal anomali oranı %78.7 olarak saptandı. İlave yapısal anomaliler olarak olguların %55.7, %9.6, %7.7 ve %5.1'inde sırasıyla spina bifida, korpus kallozum agenezisi, Dandy Walker malformasyonu ve sendromik patolojiler saptandı. Serimizdeki olguların %61.5'ine tıbbi tahliye uygulandığı, % 1.9'unun intrauterin, %15.4'ünün doğum sonrası dönemde kaybedildiği, % 5.8'inde yaşayan çocuklarda morbidite olduğu ve %15.4'ünün sağ ve sağlıklı olduğu belirlendi. İzole hafif ventrikülomegalisi olan 11 olgunun 2'sine (%18.2) tıbbi tahliye uygulandığı, birinin (%9.1) doğum sonrası dönemde kaybedildiği ve 7'sinin (%63.6) sağ ve sağlıklı olduğu saptandı. Ventrikül genişliği 10-12 mm arasında olan 6 izole ventrikülomegali olgusunun tamamının sağ ve sağlıklı olduğu gözlendi. Sonuç: Hafif fetal ventrikülomegali olgularında ilave yapısal veya kromozomal anomali varlığı prognozu olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. Ventrikül genişliği 10-12 mm arasında olan izole olgularda prognoz oldukça olumludur.
ABSTRACT
Objective: To evaluate clinical characteristics and prognosis of prenatally diagnosed mild fetal ventriculomegaly cases. Material and Methods: A retrospective investigation of the 52 consecutive cases of mild fetal ventriculomegaly (ventriculer width between 10-15 mm) diagnosed in utero in our clinic, 2000-2009 inclusive. Gestational age at diagnosis, ventriculer width measurements, associated malformations and chromosomal anomalies and obstetric outcomes were evaluated. Results: Gestational age at diagnosis was 21.8 ± 4.6 (15-35) weeks. Associated malformations were detected in 78.7% of cases. Spina bifida, corpus callosum agenesis, Dandy Walker malformation and syndromic pathologies were encountered in 55.7%, 9.6%, 7.7% and 5.1% of cases respectively. In our series 61.5 % of the cases were medically aborted, 1.9% were lost in utero, 15.4% were lost after birth, 5.8% had developed various morbidities and 15.4% were alive and healthy. Of the 11 isolated mild ventriculomegaly cases 2 (18.2%) had medical abortion, 1 (9.1%) was lost after birth and 7 (63.6%) were alive and healthy. All isolated mild ventriculomegaly cases with ventriculer width between 10-12 mm were alive and healthy. Conclusion: Associated malformations and chromosomal anomalies adversely affect prognosis in mild fetal ventriculomegaly cases. Isolated mild ventriculomegaly cases with ventriculer width between 10-12 mm have a favourable outcome.