E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2416 Viewed1536 Downloaded

Histopathological Parameters To Be Used In Investigating The Lymph Node Metastasis Of The Squamous Carcinoma Of The Uterine Cervix
Servikal Skuamöz Hücreli KarsinomlardaLenf Nodu Metastazı İle Değişik HistopatolojikParametreler Arasındaki İlişki

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):227-32

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: İnvaziv servikal skuamöz hücreli karsinomlar, kadın genital sisteminin en sık görülen malign tümörü olmaya devam etmektedir. Bu tümörlerde klinik evreden sonra en önemli prognostik belirleyici lenf nodu metastazıdır. Biz bu çalışmamızda tümörün biyolojik davranışını belirlemede kullanılabilecek bazı histopatolojik parametrelerin lenf nodu metastazı ile olan ilişkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmanın yapıldığı yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara. Materyel ve metod: Araştırmamızda radikal histerektomi ve pelvik lenf adenektomi ile tedavi edilmiş olan 36 adet servikal skuamöz hücreli karsinom vakası incelenerek tümör çapı, invazyon derinliği, histolojik sub tip ve grade, stromal lenfositik ve eozinofilik reaksiyon ile parametrial tutulum kaydedildi ve bu histolojik parametrelerin lenf nodu metastazı ile olan ilişkisi araştırıldı. İstatistiksel analizde x2 testi kullanıldı. Bulgular: İnvaziv skuamöz hücreli karsinom vakalarında invazyon derinliği, anjiolenfatik invazyon, tümör çapı, stromal lenfositik ve eozinofilik cevap ile lenf nodu metastazı arasında korelasyon gözlenirken (p<0.05), histolojik subtip ve tümör gradei ile metastaz arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Servikal skuamöz hücreli karsinomların biyolojik davranışını belirlemede bazı histopatolojik özelliklerin yardımcı olabileceği düşünülmüştür.
ABSTRACT
Objective: Invasive squmous cell carcinoma (SCC) of the uterine cervix continues to be the most frequent malignant tumor of the female genital tractus. The most important prognostic indicator of the invasive SCC is the stage of the tumor followed by lymph node metastasis. In this study, our aim is to examine the correlation which may be indicative of the biological behavior of the tumor. Institution: Gazi University Medical Faculty, Department of Pathology, Ankara. Materials and Method: In this study 36 cases of cervical SCC were included all of which had been operated with radical hysterectomy and pelvic lymph node dissection.The diameter of the tumor, the depth of invasion, angiolymphatic invasion, histological subtype and grade, stromal lymphocytic and eosinophil leukocytic response and parametrial involvement were studied. The correlations of these parameters with lymph node metastasis were examined. X2-test was used in the statistical analysis. Results: While there was a correlation between lymph node metastasis and the depth of invasion, angiolymphatic invasion, the diameter of the tumor and stromal lymphocytic and eosinophil leukocytic response (p<0.05), there was no statistically significant correlation between lymph node metastasis and histological subtype and the grade of the tumor. Conclusion: We do have some histopathological criteriae which help us in the evaluation of the biological behavior in cervical SCCs.