E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2342 Viewed1034 Downloaded

Hysterectomy By Laparoscopy
Laparoskopik Histerektomi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):208-12

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bolvadin Devlet Hastanesinde laparoskopik yolla histerektomi yapılmasının uygulamaya konulması. Materyel ve Metod: 1994 yılı Kasım ayından 1996 yılı sonuna kadar Bolvadin Devlet Hastanesinde 21 hastaya laparoskopi assisted vaginal histerektomi veya total laparoskopik histerektomi yapıldı. Myoma uteri, endometrial hiperplazi, disfonksiyonel uterin kanama, adneksiyel kitle ve descensus uteri gibi endikasyonlarla opere edilen hastalardan üçüne tip 1, dördüne tip 2, yedisine tip 3, ve yedisine de tip 4 laparoskopik histerektomi uygulandı. Tip 4 histerektomi yapılan yedi olgudan beşinde operasyonun bütün evreleri endoskopi ile tamamlandı. Ameliyatlar elektrokoter ve makasla yapıldı, iki olguda EndoGIA da kullanıldı. Bulgular: Operasyon süresi ortalama 138 dakika (105-213) oldu. Bir olguda laparoskopik histerektomi bittikten sonra üreteri kontrol etmek için laparotomi gerekti. Üç hastada febril morbidite, ikisinde yara enfeksiyonu, birinde cuff selüliti gelişti. Majör komplikasyona rastlanmadı. Hastalar ortalama 4.1 gün (2-13) hastanede yattı. Sonuç: Seçilmiş olgularda histerektomi ilçe devlet hastanelerinde de laparoskopi ile yapılabilmektedir.
ABSTRACT
Objective: To perform hysterectomy by laparoscopy as a routine procedure at Bolvadin State Hospital. Material and Methods: Laparoscopy assisted vaginal hysterectomy or total laparoscopic hysterectomy was performed to 21 patients at Bolvadin State Hospital from November 1994 to the end of 1996. The operation indications were, myoma uteri, endometrial hyperplasia, dysfunctional uterine bleeding, adnexal mass and descensus uteri. For three patients type 1, four patients type 2, seven patients type 3, and seven patients type 4 laparoscopic hysterectomy applied. Among those patients to whom performed type 4 hysterectomy, five operations completed under laparoscopic direction until the end. Operations done with using the electrocautery and scissors, but in two cases EndoGIA was used. Findings: Mean operating time was 138 min. (range 105-213). Laparotomy was required for one case to control the ureter after laparoscopic procedure completed. Three patients suffered febrile morbidity, two had wound infection and one cuff cellulite. No major complication was observed. Mean hospitalization time 4.1 (2-13) days. Discussion and Result: In selected cases, hysterectomy can be done by laparoscopy even in a state hospital of a town.