E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2776 Viewed1012 Downloaded

Identification Of Sentinel Lymph Node In Squamous Cell Carcinoma Of The Vulva: Report Of Two Cases
Vulvanın Skuamöz Hücreli Karsinomunda Sentinel Nod İncelemesi: İki Olgu Sunumu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(2):98-102

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Preoperatif lenfosintigrafi ve intraoperatif blue dye uygulaması ile sentinel lenf nodları saptanan ve diseksiyonu yapılan vulva kanserli 2 olgu sunulmaktadır. Erken evre vulva kanseri tanısı alan ve bilgilendirilmiş oluru alınan 2 hastaya, preoperatif olarak primer tümör etrafından intradermal Tc-99m işaretli sülfür kolloid enjeksiyonu ile lenfosintigrafi yapıldı ve inguinal bölgedeki sentinel lenf nodu tespit edildi. Sentinel lenf nodunun saptanmasını kolaylaştırmak amacıyla, kullanılan diğer bir yöntem olan intraoperatif peritümoral isosulfan blue enjeksiyonu yapıldı. İnguinal insizyon öncesi gama probla sentinel nod tespit edildikten sonra inguinal insizyonla, önce sentinel lenf nodu disseke edildi ve frozen incelemeye gönderildi, ardından bilateral inguinal lenf nodu disseksiyonu ve radikal vulvektomi yapıldı. İki olguda inguinal sentinel lenf nodu, her iki yöntemle başarılı bir şekilde tespit edildi ve eksize edildi. Patolojik inceleme ile sentinel lenf nodu metastazı saptanmayan bir olguda diğer lenf nodlarında da metastaz saptanmadı. Sentinel lenf nodu metastazı saptanan diğer olguda ise çıkarılan diğer lenf nodlarında da metastaz saptandı. Vulva kanserinde, inguinal lenf nodlarının başlangıcı olan sentinel lenf nodunun değerlendirilmesinde, kombine teknik olan lenfosintigrafi ve blue dye uygulaması uygulanabilir gözükmektedir.
ABSTRACT
We presented 2 cases with vulvar carcinoma who had preoperative sentinel lymph node diagnosis with the use of lymphocintigraphy and intraoperative blue dye application. Tc-99m labelled sulphur colloid injection was made preoperatively around the primer tumor to 2 patients with early stage vulvar cancer. Sentinel lymph node was detected in inguinal region. An axuxillary metod of intraoperative peritumoral isosulphan blue injection was made to find the sentinel lymph node. Sentinel lymph node was detected by gamma probe before inguinal insicion subsequently sentinel lymph node was dissected and sended for frozen section examination. Consequently bilateral inguinal lymph node dissection and radical vulvectomy were performed. Sentinel lymph nodes were detected and dissected succesfully by the above-mentioned in both patients. There were no any metastasis in the other lymph nodes of the patient who had (-) sentinel lymph node. In the other patient who had (+) sentinel lymph node, the other inguinal lymph nodes were also positive. Combined techniques of lymphocintigraphy and blue dye application seem to be effective methods in the detection of inguinal sentinel lymph node of patients with vulvar cancer.