E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1216 Viewed482 Downloaded

Pregnancy Outcome In Patients With Elevated Maternal Serum Alpha-Fetoprotein Levels In Second Trimester
İkinci Trimesterde Anne Serumunda Açıklanamayan Alfafetoprotein Yüksekliğinin Gebeliğin Sonucuna Etkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(4):287-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Gebeliğin ikinci trimesterinde anne serumunda ?-fetoproteinin açıklanamayan yüksekliği ile intrauterin gelişme geriliği, preterm eylem, preeklamsi gibi gebelik komplikasyonlarının gelişimi arasında bağlantı vardır. İkinci trimesterde anne serumunda alfa-fetoprotein seviyesinin yüksek olduğu gebelerde, gebelik sonuçları değerlendirilmiştir. Materyel ve Metod: Obstetrik polikliniğimizde Nisan 1992 ile Nisan 1995 tarihleri arasında takip edilmiş, gebeliklerinin 15-20 haftasında üçlü test (triple marker screening) yapılmış ve bölümümüzde doğum yapmış olan 610 hasta değerlendirildi. Yirmi yedi hastada açıklanamayan ?-fetoprotein yüksekliği saptandı. Çoğul gebelikler, kromozomal veya yapısal anomalisi olan gebelikler çalışmaya alınmadı. Bulgular: Anne serumunda açıklanamayan ?-fetoprotein yüksekliği olan gebeliklerde ortalama doğum haftası ve doğum kilosu kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı olacak şekilde düşük bulundu. Alfa-fetoprotein yüksekliği olan grupta preterm doğum riski yaklaşık 5 kat, preeklamsi riski 3 kat fetal gelişme geriliği riski 18 kat artmış bulundu. Sonuç: İkinci trimesterde anne serumunda açıklanamayan ?-fetoprotein yüksekliği olan olgularda gebelik komplikasyonlarının sıklığı artmıştır, bu gebelerin preterm eylem, preeklamsi, intrauterin gelişme geriliği açısından izlenmeleri gereklidir.
ABSTRACT
Objective: We examined the relationship between adverse pregnancy outcomes and unexplained elevations of maternal serum ?-fetoprotein in the second trimester of pregnancy. Material and Methods: During April 1992 to April 1995, 610 pregnant women who receiving routine prenatal care in screening and they delivered in our department. Unexplained high maternal serum ?-fetoprotein was detected in 27 pregnancies. Multifetal pregnancies and pregnancies with fetal anomalies were excluded. Findings: Elevated maternal serum ?-fetoprotein was associated with the low birth weight and high preterm delivery rate (adjusted risk ratio 4.8), high preeclampsia rate (adjusted risk ratio 3.0) high intrauterine growth retardation rate (adjusted risk ratio 18). Results: Unexplained elevated levels of maternal serum ?-fetoprotein detected in the second trimester of pregnancy is associated with poor pregnancy outcome. These pregnancies should be carefully examined for preterm delivery, preeclampsia, intrauterine growth retardation.