0.5 MoM underwent cesarean delivery due to intrapartum fetal distress. But the difference between the groups was not statistically significant [OR: 1.235; confidence interval (CI): 0.939-1.626, p=0.131]. Conclusion: Although it was not statistically significant,the rate of cesarean delivery due to intrapartum fetal distress was higher in the group with PAPP-A<5 MoM.">

E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 12 Jul 2012
Year 2012 - Volume 22 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1160 Viewed791 Downloaded

Relation of First Trimester Maternal Serum PAPP-A and Intrapartum Fetal Distress
İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A Düzeylerinin Eylemde Fetal Distres Gelişimine Etkisi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2012;22(3):147-53

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı, ilk trimester serum PAPP-A düzeyleri ile doğum eylemi sırasında fetal distres gelişimi ve sezaryen doğum oranı arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, 1 Ocak 2007 ve 31 Aralık 2008 tarihleri arasında ilk trimester tarama testi yapılan, serum PAPP-A düzeyi 0,5 MoM ve altında olan 1601'si çalışma grubunu, PAPP-A düzeyi 0,5 MoM veüzerinde olan 1732'si ise kontrol grubunu oluşturan 3333 hasta dâhil edilmiştir. Serum biyokimyasal belirteçlerinin ölçümü için "solid phase, enzyme-labelled chemiluminescent immunometric assay" tekniği kullanılmıştır. Gebelik sonuçları incelenerek, ilk trimester biyokimyasal taramasının bir bileşeni olan PAPP-A düzeyinin eylemde fetal distres gelişimi ile ilişkisi araştırıldı. Bulgular: Gruplar arasında vücut ağırlığı ve yaş açısından anlamlı bir fark bulunmazken, sigara içme öyküsü, gravida ve fetal ağırlık iki grup arasında anlamlı olarak farklı bulundu (sırasıyla p=0,028, p=0,008 ve p<0,001). PAPP-A düzeyi ≤0,5 MoM olan 1601 hastadan 116 (%7,24)'sında intrapartum fetal distres gelişerek sezaryen doğum gerçekleşirken, kontrol grubunu oluşturan 1732 hastadan 103 (%5,94)'ünde intrapartum fetal distres gelişmiştir. Bu oran PAPP-A≤0,5 MoM olan hastalarda daha yüksek görünse de istatistiksel olarak anlamlı fark gösterilememiştir [OR: 1,235; güven aralığı (GA): 0,939-1,626, p=0,131]. Sonuç: Doğum sürecinde fetal distres gelişimi üzerine PAPP-A≤0,5 MoM olmasının etkisi incelendiğinde; çalışma grubunda intrapartum fetal distres nedeni ile sezaryen doğum oranı kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu, ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildi.
ABSTRACT
Objective: To evaluate whether low levels of first trimester PAPP-A are related to increased rate of fetal distress during labor and cesarean section delivery. Material and Methods: Between 01 January 2007 and 31 December 2008, 3333 patients admitted for first trimester screening to Perinatology Department were recruited in this study. Solid phase chemiluminescent immunometric assay technique.The number of patients who had a PAPP-A below 0.5 MoM was 1601 while the remaining 1732 had a PAPP-A level above this cut off. Pregnancy outcomes of the two groups were evaluated for intrapartum fetal distress and need for cesarean delivery. Results: Age and weight of the patients in both groups were similar.However; smoking was more frequent in the control group (p=0.014). Gravida was higher and fetal birth weight was lower in the study group (p=0.008 and p<0.001 respectively). Among the patients with PAPP-A level<0.5 MoM 116 (7.24%) out of 1601 developed intrapartum fetal distress and ceserean delivery was executed while 103 (5.94%) out of 1732 patients with a PAPP-A level>0.5 MoM underwent cesarean delivery due to intrapartum fetal distress. But the difference between the groups was not statistically significant [OR: 1.235; confidence interval (CI): 0.939-1.626, p=0.131]. Conclusion: Although it was not statistically significant,the rate of cesarean delivery due to intrapartum fetal distress was higher in the group with PAPP-A<5 MoM.